Nu får de an­ställ­da på DS ano­ny­ma namn­bric­kor

Akut­per­so­nal på Dan­de­ryds sjuk­hus kan kom­ma att an­vän­da ano­ny­ma namn­bric­kor. An­led­ning är att näs­tan 3 000 an­ställ­da inom lands­ting­et ut­satts för hot el­ler våld.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Det är SVT som var först med att rap­por­te­ra om per­so­nal på aku­ten­he­ten på Dan­de­ryds sjuk­hus kom­mer få pro­va på att ha ano­ny­ma namn­bric­kor – an­led­ning­en är att cir­ka 3 000 lands­tings­an­ställ­da upp­gett att de ut­satts för våld el­ler hot.

– Fal­ler det väl ut kom­mer vi in­fö­ra det på bred front, sä­ger Pe­ter Car­pe­lan (M), pe­ro­nal­landsings­råd, till svt.se.

Hot från pa­ti­en­ter

För­hopp­ning­en är att ge­nom att by­ta till ano­ny­ma namn­skyl­tar så ska an­ta­let hot mins­ka mot per­so­na­len. Namn­bric­kor­na kan kom­ma re­dan nu un­der vå­ren.

– Det van­li­ga är att vi får för­täck­ta el­ler ver­ba­la hot från pa­ti­en­ter el­ler an­hö­ri­ga som miss­nöj­da med vän­te­ti­der, sä­ger Linda Fan­ten­berg, spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka, till svt.

– Det är of­ta in­di­rek­ta hot. De kol­lar in ens namn­bric­ka, läg­ger mär­ke till nam­net och nic­kar, sä­ger Ste­fan Ke­jo­nen, le­gi­ti­me­rad sjuk­skö­ters­ka.

För­namn el­ler num­mer

Pe­ter Car­pe­lan (M) sä­ger till svt att han in­te ser någ­ra pro­blem med att pa­ti­en­ter­na in­te kom­mer kun­na lä­sa sig till per­so­na­lens namn.

– Bric­kor­na kom­mer va­ra iden­ti­fi­er­ba­ra. An­ting­en har vi för­namn och ett num­mer el­ler ba­ra num­mer, så som po­lis­kon­stap­lar har i dag. Fal­ler det väl ut kom­mer vi in­fö­ra det på bred front, sä­ger Pe­ter Car­pe­lan (M), per­so­nal­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.