Här ska de bo­en­de få mass­vis med nya gran­ner

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

400 bo­stä­der på fy­ra år – det är vad mar­kä­ga­ren Aros Bostad sik­tar på. Nu drar de snart igång byg­get i öst­ra Mör­bylund.

Det var i ju­ni för­ra året som kom­mun­full­mäk­ti­ge klub­ba­de ige­nom att byg­ga om­kring 400 bo­stads­lä­gen­he­ter i öst­ra Mör­bylund. I maj på­bör­jar man för­sälj­ning­en av de förs­ta 85 lä­gen­he­ter­na och Dan­de­ryds Ny­he­ter träf­fa­de Mag­nus An­ders­son, vd på Aros bostad som äger mar­ken, för att hö­ra om pla­ner­na.

– Det kom­mer bli fy­ra bo­stads­rätts­för­e­ning­ar för­de­lat på fy­ra huskrop­par, varav tre står på rad och en se­pa­rat. Un­der tre av huskrop­par­na kom­mer det bli ett stort ga­rage på två plan, sä­ger han.

I den mer se­pa­ra­ta hus- krop­pen kom­mer de att byg­ga en ny för­sko­la på 1 000 kvadrat­me­ter som på sikt kan er­sät­ta Präst­ha­gens för­sko­la, som idag är be­lä­gen på Mör­bylunds­vä­gen 1.

Fär­di­ga lä­gen­he­ter 2023

Den ti­di­ga­re or­to­ped­kli­ni­ken, fram­för de tre be­fint­li­ga elvavå­nings­hu­sen, är bor­ta. Mag­nus hop­pas att de un­der näs­ta vår har kom­mit igång med själ­va bygg­na­tio­nen av det förs­ta hu­set.

– Det är en ut­ma­ning ef­tersom tun­nel­ba­nan går pre­cis här un­der, så vi kom­mer bör­ja re­dan nu med en del mark­ar­be­ten, ock­så för att säk­ra till­gäng­lig­he­ten till för­sko­lan, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men vi räk­nar med att kun­na bör­ja med ga­ra­get till förs­ta hu­set un­der hös­ten och själ­va stom­men näs­ta vår.

Tids­pla­nen är att de fy­ra etap­per­na ska byg­gas med ett mel­lan­rum om tre kvar­tal upp till ett år. Må­let är att samt­li­ga lä­gen­he­ter ska va­ra på plats 2023.

14 vå­ning­ar

14 vå­ning­ar kom­mer de nya hu­sens högs­ta punkt va­ra, en torn­lik­nan­de del be­lä­get åt Dan­de­ryds sjuk­hus-hål­let.

– Vi har ock­så ett kom­mu­nalt krav att för­hål­la oss till och det är att gö­ra mind­re lä­gen­he­ter för att nå en yng­re mål­grupp, sä­ger Mag­nus och fort­sät­ter:

– Dan­de­ryd är in­tres­sant ef­tersom det byggts väl­digt li­te och finns ett be­hov av bå­de sto­ra och små lä­gen­he- ter. Som störst blir det fem rum och kök.

På sikt ser Mag­nus än­nu stör­re för­de­lar med den här plat­sen.

– Det här är stads­ut­veck­ling för oss ef­tersom det är så stort och det ska bli kul att va­ra med och för­hö­ja he­la om­rå­det. E18 är nä­ra, när­het till na­tur finns, man har tun­nel­ba­na – det finns många kva­li­té­er för att ska­pa nå­got fint.

Men med E18 som granne till­kom­mer även en del ar­be­te.

– Mel­lan bo­stads­rätts­för­e­ning­ar­na kom­mer det va­ra skär­mar för att han­te­ra när­he­ten till E18. Pla­nen som finns att even­tu­ellt över­däc­ka E18 skul­le gö­ra det här till ett fan­tas­tiskt bra lä­ge.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

…OCH MYRVERSIONEN. Mag­nus An­ders­son vi­sar upp en 3Dmo­dell över det fram­ti­da byg­get.

FRAM­TID FÖR FOLK … Så här är det tänkt att hu­sen ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.