De tar över Mör­by­ba­det

Ef­ter en upp­hand­ling står det klart att Med­ley läm­nar över drif­ten av Mör­by­ba­det. Den nya ak­tö­ren ser sto­ra möj­lig­he­ter i sim­hal­len.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Fair ut­veck­ling, vars af­färsidé är att dri­va och ut­veck­la sim­hal­lar, har vun­nit en upp­hand­ling och kom­mer att ta över drif­ten av Mör­by­ba­det.

– Det är jät­te­ro­ligt, vi är otro­ligt gla­da. Även per­so­na­len i Sol­na ser fram­e­mot att få nya ar­bets­kom­pi­sar i Dan- de­ryd, sä­ger vd:n Caj Per­rin.

Fö­re­ta­get dri­ver i dag tre an­lägg­ning­ar i Sol­na och tar över Mör­by­ba­det den 1 ju­li i år.

Caj Per­rin har en bak­grund i Med­ley, som idag dri­ver sim­hal­len i Dan­de­ryd.

– Det är en jät­te­fin an­lägg­ning. Jag tyc­ker att det är en av Stockholms fi­nas­te an­lägg­ning­ar. Den är väl­digt fa­mil­je­vän­lig, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Nu vet jag att den är sli­ten och be­hö­ver er­sät­tas inom en viss tid men jag tyc­ker än­då att den är fin och bra pla­ne­rad. Jag vet att den är väl­digt po­pu­lär ock­så.

Kom­mer be­sö­kar­na att se någ­ra för­änd­ring­ar?

– In­te di­rekt. Vi lig­ger lågt ett li­tet tag till, sä­ger Caj Per­rin och fort­sät­ter:

– Men se­dan kom­mer vi tit­ta på hur vi kan ut­veck­la verk­sam­he­ten och gö­ra den än­nu bätt­re. Vi har ing­et sär­skilt kon­cept ut­an för­sö­ker med hjälp av per­so­na­len, kom­mu­nen och be­sö­kar­na att ut­veck­la verk­sam­he­ten.

FOTO: PRIVAT

Caj Per­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.