Får vi ta ho­jen på Roslags­ba­nan nu?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­le­na We­din

Då och då plop­par frå­gan upp: Var­för är det för­bju­det att ha cy­keln med sig på tå­get? Vi be­stäm­de oss för att frå­ga SL om var­för det är så.

En­ligt Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL, har det ald­rig va­rit tillå­tet att ha cy­kel med på Roslags­ba­nan – även om många har kla­gat un­der årens lopp.

Pro­ble­met med de gam­la vag­nar­na är att det helt en­kelt in­te finns till­räck­ligt med ut­rym­me för cyklar.

– Skul­le man stäl­la en cy­kel vid en av in­gång­ar­na som lig­ger på kort­si­dan av tå­gen skul­le den bloc­ke­ra för and­ra tra­fi­kan­ter. Det är helt en­kelt in­te sä­kert, sä­ger Claes Kei­su.

En del av tå­gen har han­di­kap­pan­pas­sa­de in­gång­ar mitt på vag­nen som skul­le ha gott om plats för cyklar. Sam­ma sak gäl­ler för de nya tå­gen som SL just nu hål­ler på att kö­pa in. Men trots det­ta så kom­mer cy­kel­för­bu­det att be­stå. En or­sak är att man vill und­vi­ka att det upp­står spän­ning­ar ifall bå­de cyklar, barn­vag­nar, rull­sto­lar och and­ra hjälp­me­del ska få plats.

– Te­o­re­tiskt sett skul­le det fin­nas plats för cyklar, men vi vill und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter då en cy­kel mås­te läm­na fö­re­trä­de för rull­stol till ex­em­pel, sä­ger Claes Kei­su.

I grund och bot­ten me­nar han att kon­se­kvens och tyd­lig­het är vik­tigt för att upp­rätt­hål­la sä­ker­he­ten på tå­gen. Då de nya tå­gen kom­mer att blan­das med de gam­la tå­gen ser man än­nu en an­led­ning till att lå­ta cy­kel­för­bu­det va­ra kvar, oav­sett ut­rym­met.

– Ef­tersom man in­te vet vil­ken sorts vagn som av­går en viss tid är det bätt­re att va­ra kon­se­kvent. Vi vill in­te att folk blir stå­en­de med si­na cyklar på per­rong­er­na, sä­ger Claes Kei­su.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

FORT­SATT NEJ. Det blir inga cyklar på tå­gen fram­ö­ver hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.