Lo­kalt för­fatt­ar­be­sök på bibb­lan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Lör­da­gen den 14 april får Stocksunds bib­li­o­tek be­sök av för­fat­ta­ren och Stocksunds­bon An­ders Carl­berg.

Han kom­mer att sam­ta­la med Han­na Eds­bag­ge, bib­li­o­te­ka­rie, om boken ”Hit­lers lo­ja­la mu­si­ker: hur mu­si­ken blev ett va­pen i Tred­je Ri­kets pro­pa­gan­da”.

Ar­ran­gör är för­e­ning­en Stocksunds­bib­li­o­te­kets vän­ner, en för­e­ning som fun­nits i näs­tan över 30 år.

– Vi bil­da­des när bib­li­o­te­ket var ned­lägg­nings­ho­tat, för många år se­dan. Al­la bib­li­o­tek i Dan­de­ryd finns kvar och vi med. Vi har någ­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter var­je år, fram­för allt för­fatt­ar­be­sök. Det är ett sätt för oss att ser­va vå­ra med­lem­mar och att folk kom­mer till bib­li­o­te­ket, sä­ger Gun­hild Säll­vin, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.