De vill dri­va verk­sam­het på Ull­na­bac­ken

Danderyds Nyheter - - Norrort - Hel­le Ki­ker­puu

Att Ull­na­bac­ken åter­i­gen ska bli skid­bac­ke är må­let. Men frå­gan är när. Tu­rer­na har va­rit många, och nu gör sla­lom­klub­ben yt­ter­li­ga­re ett för­sök att få till en lös­ning.

I ja­nu­a­ri för­ra året, mer än ett år se­dan, skrev Tä­by Ny­he­ter om pla­ner­na att åter­i­gen gö­ra Ull­na­bac­ken till en skid­bac­ke. Då ha­de det re­dan dröjt ett år ut­an att po­li­ti­ker­na, trots en enig­het inom kom­mu­nen, gjort slag i sa­ken. Kom­mu­nal­rå­det Hans Ahl­gren (L) sa vid den tid­punk­ten att al­la pus­sel­bi­tar in­te fal­lit på plats, men nu tyc­ker Tä­by sla­lom­klubb att kom­mu­nen dra­git ut på be­slu­tet allt­för länge och vill ta sa­ken i eg­na hän­der.

– Vi över­läm­nar vårt för­slag med för­hopp­ning­en att själ­va dri­va verk­sam­he­ten i bac­ken, sä­ger Per Wern­gren som är ord­fö­ran­de på Tä­by Sla­lom­klubb.

Vill dri­va verk­sam­he­ten

Till­sam­mans med för­ra ord­fö­ran­de Kim Bergs­trand över­läm­na­de han för­sla­get där Sla­lom­klub­ben, till­sam­mans med cy­kel­för­e­ning­en MTB Tä­by och Stockholms Flyg­sport­för­bund, be­gär om nytt­jan­de av mark i Ull­na till kom­mu­nen i för­ra vec­kan.

– Var­je hin­der som kom­mu­nen sagt har stop­pat dem från att gå vi­da­re med be­slu­tet har vi ta­git i tu med. Vi har fått ett god­kän­nan­de från äga­ren av mar­ken bred­vid, vi har sett över ström och re­no­ve­ring av stu­ga, vi har en plan för drif­ten och hur det kan fun­ge­ra till­sam­mans med tipp­bo­la­get som ar­ren­de­rat mar­ken av kom­mu­nen, sä­ger Per Wern­gren.

”Mest se­ri­ö­sa för­sla­get”

För­sla­get som getts kom­mu­nen, och som Tä­by Ny­he­ter ta­git del av, del­ger att Sla­lom­klub­ben och de and­ra id­rotts­ak­tö­rer­na äm­nar iord­ning­stäl­la om­rå­det för al­pin ski­dåk­ning och dri­va verk­sam­he­ten i bac­ken året runt för bland an­nat cy­kelsport och sport­flyg­ning. Tä­by kom­mun er­bjuds även möj­lig­he­ten att när som helst åter­kal­la verk­sam­he­ten.

– Vi ser det som det mest se­ri­ö­sa för­sla­get för bac­ken och hop­pas att kom­mu­nen ock­så gör det. Vi har även ak­tivt stöd från Rik­sid­rotts­för­bun­det, Sve­ri­ges skid­för­bund och Stockholms skid­för­e­ning, sä­ger Per Wern­gren.

Kom­mu­nen ord­nar mö­te

Kom­mu­nal­rå­det Hans Ahl­gren (L) har läst för­sla­get och me­nar att han na­tur­ligt­vis sna­rast vill få igång verk­sam­he­ten på Ull­na­bac­ken.

– Vår lång­sik­ti­ga plan är att få till en verk­sam­het året runt med bland an­nat ski­dor, cyk­ling och bad. Det har va­rit vår plan länge, det finns en po­li­tisk enig­het gäl­lan­de det­ta och tjäns­te­män­nen job­bar på det­ta, sä­ger han.

På frå­gan vad han tyc­ker om Sla­lom­klub­bens för­slag sva­rar han att de snart ska ha ett mö­te med klub­ben, samt två and­ra för­e­ning­ar, och då bland an­nat dis­ku­te­ra för­sla­get.

– Den 11 april har vi bju­dit in Sla­lom­klub­ben, Tä­by Mountain­bi­ke­klubb och Tä­by IS Ski­dor för att upp­da­te­ra dem om var vi är i pla­ne­ring­en och vad som är möj­ligt, bå­de kort­sik­tigt och lång­sik­tigt. På så sätt bred­dar vi ock­så kon­tak­ty­tan med fler för­e­ning­ar.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

HAR FÖR­SLAG. Kim Bergs­trand och Per Wern­gren över­läm­nar för­sla­get att själ­va dri­va verk­sam­het på Ull­na­bac­ken till kom­mu­nen, här Fred­rik Wev­le (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.