FRED­RIK STRAGE

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg -

Är det häf­tigt att rö­ka cigg?

– Det är in­te ba­ra häf­tigt. Det är vik­tigt. Rök­ning ut­strå­lar en klas­sisk ele­gans som är mot­sat­sen till vår fit­nes­sfrä­scha och kul­tur­fi­ent­li­ga Joe & The Juice-sam­tid. Re­stau­rang­er bor­de själ­va få av­gö­ra om de vill ha rök­för­bud el­ler in­te. To­bak må va­ra ett hot mot folk­häl­san men ob­sti­na­ta raw food­fa­scis­ter med cy­kel­hjälm ut­gör ett be­tyd­ligt stör­re sam­hälls­pro­blem.

Vad blir som­ma­rens trend på fes­ti­valsce­ner­na?

– För­hopp­nings­vis ben­ga­ler i kom­bi­na­tion med sta­ge­diving. Fes­ti­val­publi­ken är all­de­les för hun­sad. Den bor­de lå­ta sig in­spi­re­ras av fot­bolls­sup­port­rar­na som helt en­kelt strun­tar i för­bu­det mot py­ro­tek­nik. Vad gäl­ler bok­ning­ar hop­pas jag få se synt­h­wa­ve­stjär­nan Per­tur­ba­tor, electro­du­on Pu­ri­ty Ring och house­in­no­va­tö­rer­na The Bla­ze.

De­ci­bel­be­gräns­ning­ar på kon­ser­ter, är in­te det gans­ka vet­tigt än­då?

– Jag har fort­fa­ran­de ett pip i väns­te­rö­rat ef­ter en Bolt Thro­wer-kon­sert på Mün­chen­bryg­ge­ri­et 2006. Men jag tyc­ker än­då att de­ci­bel­be­gräns­ning­ar är för­kast­li­ga. Rock på låg vo­lym är in­te rock.

Dry­gas­te stjär­na du in­ter­vju­at?

– Se­basti­an Ingros­so från Swe­dish House Ma­fia. Vi sågs back­stage ef­ter en Avici­i­kon­sert. Han bjöd på tequi­la och jag tac­ka­de nej ef­tersom jag skul­le job­ba. ”Jag mås­te upp ti­digt i mor­gon”, sa jag. ”Det mås­te jag ock­så”, sa han. ”Men jag fix­ar det. Det är där­för vi är där vi är och du är där du är.” Äls­kar det ci­ta­tet. Dry­ga stjär­nor är all­tid att fö­re­dra fram­för trå­ki­ga.

Blir du upp­rörd om nå­gon spoi­lar fil­mer för dig?

– Jag blev ir­ri­te­rad en gång när jag läs­te idéhisto­ria och vår fö­re­lä­sa­re spoi­la­de ”Ci­ti­zen Ka­ne” ge­nom att be­rät­ta vad Ro­se­bud var för nå­got. Se­dan såg jag om fil­men och in­såg att spoi­lan­de ba­ra är ett pro­blem för då­li­ga fil­mer och svagsin­ta män­ni­skor.

Vad räd­dar du först om det bör­jar brin­na?

– När jag bu­rit ut mi­na barn, min fru och mi­na La­na Del Rey-vi­ny­ler spring­er jag till­ba­ka in i elds­vå­dan för att räd­da mi­na vin­tage-tshirts och hyr­vi­de­o­kas­set­ter från Vi­deo In­vest, var­på jag för­gås i lå­gor­na.

Vil­ken är den bäs­ta Stock­holms­skild­ring som gjorts inom roc­ken?

– Kent-lå­tar­na ”Co­lum­bus”, ”Sko­gar­na” och ”Allt har sin tid” bit­chslap­par al­la and­ra Stock­holms­skild­ring­ar till­ba­ka till lands­or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.