Vå­rens in­red­ningstren­der

2018 är här och se­dan fle­ra må­na­der har det spe­ku­le­rats, gis­sats och an­ta­gits vad som kom­mer bli årets sto­ra tren­der inom hem­in­red­ning.

Danderyds Nyheter - - Hemma - Text: Ida Blom

Jordro­sa och ap­ri­kos

Ro­sa ku­lö­rer pop­par upp här och var när vi sö­ker in­spi­ra­tion. För­u­tom ro­sa märks ap­ri­kos och gult bland de fär­ger som vi ser har upp­gra­de­rats på det här sät­tet. På sam­ma sätt hit­tar vi den rö­da fär­gen som för­stärkt sin po­si­tion men med en ” jor­dig” twist, som ex­em­pel­vis ter­racot­ta.

In­red ret­ro­ak­tivt

Om­fam­na det färg­gla­da och stormönst­ra­de 70-ta­let. Gör det li­tet med små me­del om du vill det, som att hit­ta små pryd­na­der som ba­ra fång­ar ögat på den som rå­kar se åt rätt håll. Vill du istäl­let bras­sa på, så gör det! Bo­na­der, fond­ta­pe­ter och mönst­ra­de sof­for med fun­kig 70-tals­fe­e­ling finns helt klart att få tag på.

Flö­de i mot­sat­ser­na

Blan­da helt en­kelt ljust och mörkt, mjukt och hårt, na­tur­ligt och pro­du­ce­rat, för att få ett per­son­ligt hem.

Pry­lar­na i hem­met får nu gär­na va­ra lek­ful­la och hell­re föl­ja ett form­språk som sä­ger att allt är möj­ligt och till åtet än det klassiskt ord­na­de och sym­met­ris­ka. Så bort med re­na lin­jer och be­prö­va­de for­mer och in med årets trendspa­ning.

Ex­em­pel är glas­skulp­tu­rer som ser hand­gjor­da el­ler kanske till och med ske­va ut, el­ler en golv­lam­pa som tyd­ligt från­går en klas­sisk de­sign och istäl­let känns här­ligt to­kig. Kre­a­ti­vi­tet och lek­full­het i in­red­nings­va­len får gär­na ly­sa ige­nom hos den som vill va­ra trend­rätt just nu.

FOTO: ÅHLENS

”STA­TE­MENT”. En av de tren­der vi spår få se mer av i år är de sto­ra ”sta­te­ment”-väx­ter­na. Vå­rens sto­ra färg är den nå­got ned­smut­sa­de ro­sa to­nen. Även stormönst­rat ska gö­ra vå­ra hem mer trev­li­ga att vis­tas i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.