Mo­bil­för­bud i sko­lan en het val­frå­ga

Åh, äls­ka­de ha­ta­de mo­bil­te­le­fon! Nu har mo­bil­fria sko­lor bli­vit stor­po­li­tik då bå­de S och L vill ha ett na­tio­nellt för­bud. Vi be­sök­te ett plugg i Brom­ma där man re­dan ploc­kar bar­nens te­le­fo­ner. MOBILFRITT. Vi be­sök­te en sko­la som re­dan har mo­bil­da­gis – så

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Christof­fer Röst­lund Jons­son, Fri­da Ja­reteg

Det he­ter in­te för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in si­na te­le­fo­ner till lä­ra­rens låsta mo­bil­da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem. För att ing­en ska glöm­ma, för­kla­rar skyl­tar i kor­ri­do­rer och om­kläd­nings­rum att här, här gäl­ler to­tal mo­bil­fri­het.

Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men nu, se­dan ny­år, är reg­ler­na kla­ra, tyd­li­ga och gäl­ler al­la Nor­ra Äng­bys 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå. I ett ovän­tat ut­spel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S ny­li­gen en us­väng och ha­ka­de på Li­be­ra­ler­nas krav på ett na­tio­nellt klart som korvspad-för­bud. En­ligt S och L ska ing­en lä­ra­re be­hö­va kän­na att In­stagram snor upp­märk­sam­het i klass­rum­met.

För­bud he­la da­gen

En sko­la i Nor­rort som ock­så in­fört mo­bil­för­bud är Täby fri­sko­las hög­sta­di­um En­ha­gen, som se­dan i hös­tas har mobilfritt.

– Vi har all­tid haft mo­bil­för­bud på lek­tio­ner, det har vi haft se­dan ti­di­ga­re. Men skill­na­den nu att det är mo­bil­för­bud he­la da­gar­na, sä­ger rek­torn Ka­rin Jär­le­by.

En­ligt hen­ne har de sett ett stort upp­lyft med det so­ci­a­la.

– Det gör att det blir en trev­li­ga­re stäm­ning. Det är ock­så för­bätt­ring­ar för re­la­tio­nen mel­lan lä­ra­re och elev, man sät­ter sig och pra­tar el­ler spe­lar kort. Vi är jät­te­nöj­da, sä­ger Ka­rin Jär­le­by.

– Vi kom­mer fort­sät­ta med det. Det känns väl­digt bra och jag tyc­ker det på­ver­kar stäm­ning­en på sko­lan väl­digt myc­ket.

Men en­ligt ele­ver­na på Nor­ra Äng­by är det in­te en­bart po­si­tivt.

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

En sä­ker­het”

Hon och klass­kam­ra­ter­na Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me, som är på väg in i ton­å­ren. har Snapchat och In­stagram, tyc­ker att Fa­ce­book är för vux­na, och sä­ger att det in­te va­rit med om så myc­ket elak­he­ter i si­na so­ci­a­la me­di­er. Fast att in­te få li­ka många lajks och kom­men­ta­rer som kom­pi­sar­na, är ock­så tungt.

– Man blir av­und­sjuk. Sam­ti­digt är det en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get, sä-

Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid.

Det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get.

ger Ca­ro­li­ne Reh­me, och får med­håll av de and­ra: ”Det är job­bigt att in­te ha koll”.

De­ras för­äld­rar sä­ger att den mo­bil­fria sko­lan är top­pen­här­lig. De an­ser att kid­sen har för myc­ket skärm­tid och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de min­sann all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per nog in­te de skrö­nor­na rakt av då pä­ro­nen äls­kar si­na eg­na te­le­fo­ner. Men mo­bil på ras­ten bor­de än­då va­ra okej.

Gil­lar in­te för­bu­det

En som tyc­ker att det bor­de va­ra okej i sko­lan är Stock­holms­lä­ra­ren An­ders Eng­ström. Han har pro­fi­le­rat sig som en hård­nac­kad fö­re­språ­ka­re för mo­bi­len som verk- tyg: för att an­teck­na, räk­na, fo­ta tav­lan, till ex­em­pel. Eng­ström är trött på för­bud i läro­ver­ken, det ska va­ra di­a­log – bar­nen mås­te få lä­ra sig ett schyst för­håll­nings­sätt till den mo­bi­la tek­ni­ken.

– Ord­nings­pro­blem? Det är för­kast­ligt och pa­jigt att skyl­la på en en­het. Ord­ning­en i klass­rum­met ska lä­ra­ren stå för, fny­ser Eng­ström, och skju­ter in att det är häp­nads­väc­kan­de att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bytt fot.

Han tyc­ker att det vo­re vet­ti­ga­re att ut­bil­da lä­rar­na hur de ska han­te­ra frå­gan.

Fle­ra sko­lor runt om i Dan­de­ryds kom­mun har re­dan in­fört mo­bil­för­bud, ge­nom att sam­la in te­le­fo­ner­na i bör­jan av lek­tio­nen. Nå­got som li­be­ra­len Mo­ni­ca Rens­tig har no­te­rat med stor till­freds­stäl­lel­se.

– Ord­ning och re­da i klass­rum­met är för­ut­sätt­ning­en för ett kon­cen­tre­rat lä­ran­de. En av or­sa­ker­na till att vå­ra sko­lor har bra re­sul­tat är att vi har lugn och ro i klass­rum­men, sä­ger Mo­ni­ca Rens­tig ( L), ord­fö­ran­de i barn- och grund­sko­le­nämn­den i Dan­de­ryd.

Li­be­ra­ler­na har länge fö­re­språ­kat ett na­tio­nellt mo­bil­för­bud, och det är en linje som Mo­ni­ca Rens­tig föl­jer.

– Jag är ab­so­lut för ett för­bud i Sve­ri­ge, det är ett all­de­les ut­märkt för­slag. Då kan vi dra nyt­ta av de go­da kon­se- kven­ser­na som vi re­dan har sett på Dan­de­ryds sko­lor, sä­ger Mo­ni­ca Rens­tig.

För cen­ter­par­tis­ten Pa­trik Nim­mer­stam, som till­hör op­po­si­tio­nen i barn- och ut­bild­nings­nämn­den i Dan­de­ryd, räc­ker be­stäm­mel­ser­na i skol­la­gen för hur man kan han­te­ra stö­ran­de mo­bil­te­le­fo­ner un­der lek­tio­ner­na.

– För­bud tyc­ker jag vo­re en märk­lig väg att gå. Mo­bi­ler kan va­ra ett bra pe­da­go- giskt verk­tyg för vis­sa ele­ver, som be­hö­ver an­pass­ning för att kla­ra un­der­vis­ning­en. Det kan va­ra att spe­la in en ge­nom­gång el­ler fo­ta tav­lan för att ut­veck­la sin kun­skap. Ett för­bud skul­le bloc­ke­ra den möj­lig­he­ten, sä­ger Pa­trik Nim­mer­stam (C), barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

Ett re­la­tivt li­tet pro­blem

Nim­mer­stam stäl­ler sig kri­tisk till att frå­gan om mo­bil­för­bud har bli­vit stor­po­li­tik och me­nar att det finns vik­ti­ga­re pro­blem in­om sko­lan att fo­ku­se­ra på.

– Man över­di­men­sio­ne­rar frå­gan. Det finns and­ra frå­gor in­om sko­lan som är mer vä­sent­li­ga, till ex­em­pel lä­rar- bris­ten, som är ett rik­tigt stort pro­blem, sä­ger Pa­trik Nim­mer­stam.

Ne­re på golv­ni­vå tyc­ker rek­tor Kerstin Jans­son att det är li­te kons­tigt att det bli­vit stor­po­li­tik av det he­la, fast att Nor­ra Äng­by än­då kom­mit fram till att mo­bil­för­bu... för­låt, mo­bil­po­li­cy är en bra idé.

– Mo­bil, keps, läx­or, rö­ra sig mer – po­li­ti­ken byg­ger på att man rös­tar på lät­ta frå­gor. Sko­lan är mer kom­pli­ce­rad. Vik­ti­ga­re vo­re en block­ö­ver­skri­dan­de, ge­men­sam po­li­tik som lig­ger fast länge så att vi slip­per mas­sa hat­tan­de kring hur sko­lan ska ut­veck­las, sä­ger Kerstin Jans­son.

”NI FOTAR IN­TE NÅ­GON SOM IN­TE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”.

OÖNSKADE FO­TON. Rek­tor Kerstin Jans­son tyc­ker att det är vik­tigt med mo­bil­för­bud då al­la ska kän­na sig tryg­ga i sko­lan. Men om det be­hövs en na­tio­nell lag? Nja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.