Stort en­ga­ge­mang när hund för­svann

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Fri­da Ja­reteg nor­rort@di­rekt­press.se

Un­der påsklovs­vec­kan kun­de en upp­märk­sam po­lis­pa­trull gri­pa två per­so­ner. De ska ha lang­at al­ko­hol till min­derå­ri­ga i Mör­by Cent­rum.

Det var i ons­dags i för­ra vec­kan som en po­lis­pa­trull av en ren slump la­de mär­ke till en på­gåen­de al­ko­hol­för­sälj­ning i Mör­by Cent­rum.

– Det var en va­ken po­lis­pa­trull som ob­ser­ve­ra­de en stör­re bil och ett gäng ung­do­mar som stod med två kil­lar. Det såg ut att va­ra nå­got som läm­na­des över, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, tf kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd.

”Vak­samt po­lis­ar­be­te”

När po­lis­pa­trul­len gick fram vi­sa­de det sig per­so­ner­na ha­de bi­len full med al­ko­hol. Män­nen ha­de då sålt al­ko­hol till fy­ra min­derå­ri­ga per­so­ner.

– Vi tog al­ko­ho­len i be­slag och två per­so­ner greps. De är dock är in­te an­håll­na läng­re, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Kom­mun­po­li­sen Ca­ro­li­ne Ed­bergs upp­fatt­ning är att kon­tak­ten med de min­derå­ri­ga of­ta knyts via so­ci­a­la me­di­er, främst In­stagram.

– Det hand­lar om att vi mås­te få kän­ne­dom om var och när det sker. I det­ta fal­let var det ett väl­digt bra och vak­samt po­lis­ar­be­te, sä­ger hon.

Langarna miss­tänks nu för olov­lig al­ko­hol­för­sälj­ning.

Det hand­lar om att vi mås­te få kän­ne­dom om var och när det sker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.