Kul­tur­sko­lan en par­la att va­ra stolt over

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Lo­vi­sa Eriks­son (C) är upp­vux­en i Stocksund, Pa­ris och har även ar­be­tat och stu­de­rat i Brys­sel, Lux­em­burg och Bryg­ge. Hon har en Jur. kand från Stock­holms uni­ver­si­tet och en Mas­terex­a­men i EU-rätt. Lo­vi­sa är egen­fö­re­ta­ga­re, bor i Djurs­holm, gift med Pon­tus. De har tre barn, Ve­ra 16 år, Hu­go 14 år och Ty­ra 9 år. Lä­ser, spring­er och trä­nar myc­ket. Lo­vi­sa är en myc­ket en­ga­ge­rad and­ra vice ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den. Hon sit­ter i full­mäk­ti­ge och stäl­ler upp för om­val på plats num­mer två på cen­ter­lis­tan.

Att äg­na tid åt att lä­ra sig spe­la ett in­stru­ment, dan­sa, spe­la te­a­ter, må­la el­ler sjunga är me­nings­full av­kopp­ling och sti­mu­le­ran­de för hjär­nan. Na­tur­ve­ten­skap­li­ga stu­di­er vi­sar dess­utom att sam­ti­dig trä­ning av mu­sik, språk och ma­te­ma­tik gör oss bätt­re, och smar­ta­re.

Kul­tu­ren bi­drar till av­kopp­ling och kre­a­ti­vi­tet, men ock­så till bätt­re pre­sta­tio­ner, ex­em­pel­vis i sko­lan. Dan­de­ryds kul­tur­sko­la är en fan­tas­tisk verk­sam­het där er­far­na och duk­ti­ga pe­da­go­ger med liv, lust, gläd­je och out­sin­lig ener­gi in­spi­re­rar bar­nen och er­bju­der ett brett ut­bud med ett fyr­ti­o­tal oli­ka kur­ser.

Dan­de­rydscen­tern har de se­nas­te åren be­gärt ökat an­slag till Kul­tursti­pen­di­er­na, den år­li­ga täv­ling där Dan­de­rydsbarn i al­la åld­rar får stäl­la upp och täv­la i oli­ka kul­tu­rel­la gen­rer. Det­ta ut­gör en vik­tig del av att lä­ra sig stå på scen och upp­trä­da in­för publik al­ter­na­tivt stäl­la ut si­na als­ter, och är ett vik­tigt kom­ple­ment till att spor­ra bar­nens kul­tu­rel­la in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.