Li­kas (C) fars­ka er­fa­ren­he­ter som elev fran sko­lan och kul­tur­sko­lan en till­gang for Dan­de­rydscen­tern

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Lu­kas Jo­han­nes­son (C) bor i Ene­by­berg. Han tog stu­den­ten 2017 och stu­de­rar på läkar­pro­gram­met på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Han är ock­så vice ord­fö­ran­de i CUF. För­u­tom stu­di­er och po­li­tik äg­nar han sig myc­ket åt att lä­sa bå­de skön- och fack­lit­te­ra­tur. Han spe­lar ol och pi­a­no och tyc­ker om det mesta som rör mu­sik och kul­tur. Även trä­ning och fy­sisk ak­ti­vi­tet, till ex­em­pel sim­ning, tar en del tid. Lu­kas sit­ter i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den och kan­di­de­rar i kom­mu­nal­va­let på plats 12 på Cen­ter­lis­tan. Jag har un­der min skol­gång i Dan­de­ryd upp­märk­sam- mat er­ta­let för­bätt­rings­om­rå­den. Det är sär­skilt skol­ma­ten. Det är det som ele­ver kla­gar ab­so­lut mest på och jag har sett åt­skil­li­ga ele­ver åka till Max, gå till Mör­by C o.s.v. istäl­let för att äta lunch i sko­lan. Jag vill där­för se att Dan­de­ryds sko­lor sat­sar ex­tra på skol­ma­ten: Al­la sko­lor ska la­ga mat på plats, helst ha egen kock. Sko­lan ska, så långt det är möj­ligt, strä­va ef­ter att ser­ve­ra när- och svensk­pro­du­ce­rad mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.