Kom­mu­nen kö­per mer skog

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var i feb­ru­a­ri som Dan­de­ryds Nyheter skrev att 57 hek­tar av Rin­ke­by­sko­gen var till sa­lu. Ut­gångs­pri­set var på 30 mil­jo­ner kro­nor men fö­re­ta­get Sve­askog, som stod som säl­ja­re, hop­pa­des på en bud­giv­ning.

Dan­de­ryds kom­mun har flag­gat för att de vill kö­pa mar­ken.

– Vi vill ju be­va­ra Rin­ke­by­sko­gen som ett sam­man­häng­an­de na­tur­om­rå­de, då är det na­tur­ligt att vi för­sö­ker för­vär­va mar­ken, det hand­lar om att be­va­ra, sa Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, i bör­jan av mars.

Nu är det klart att kom­mu­nen vin­ner bud­giv­ning­en och där­med för­vär­var skogs­par­ti­et. Slut­pri­set blev 42 mil­jo­ner kro­nor.

Du som be­slu­ta dig för att kö­ra bil i re­la­tivt hög has­tig­het på gång­vä­gen in­ne i No­ra träsk - hur tänk­te du? En Dan­de­rydsbo är in­te glad på bi­lis­ten.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

KÖPT. Ol­le Reichen­berg gick ut i mars med att kom­mu­nen vil­le kö­pa mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.