Tä­by­po­li­sen grep tjuv – ”Får bort dem från ga­tan”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lotten Engbom

På tors­dags­för­mid­da­gen i för­ra vec­kan fick po­li­sen ett larm om ett inbrott i Täby. Väl på plats kun­de en per­son gri­pas.

Vid tio- ti­den i tors­dags i för­ra vec­kan fick po­li­sen in ett larm om på­gåen­de inbrott i en vil­la i Näs­by­park.

– Det var ett ka­me­ra­larm som gick och vakt­bo­la­get såg två per­so­ner som var in­ne i hu­set, sä­ger Jan Ber­lin, lo­kal­po­lis i Täby.

En patrull åk­te till plat­sen och an­träf­fa­de där en man i när­he­ten av fas­tig­he­ten.

– Han stäm­de in på sig­na- le­men­tet från ka­me­ran och greps. Han var till fots och kun­de in­te för­kla­ra vad han gjor­de där, sä­ger Jan Ber­lin.

Den miss­tänk­ta in­brotts­tju­ven ska in­te ha haft nå­got gods på sig när han greps.

– Of­ta kas­tar de gre­jer­na när de mär­ker att de är ja­ga­de, sä­ger Jan Ber­lin.

Po­lis­pa­trul­len som grep man­nen var ute och åk­te och var när lar­met kom i när­he­ten av brotts­plat­sen.

– Ibland kan det va­ra för­dröj­ning på lar­met och då kom­mer vi kanske fem el­ler tio mi­nu­ter se­na­re och då hin­ner man långt om man hop­pat in i en bil, sä­ger Jan Ber­lin.

– Of­ta när vi gri­per är det ett bra larm el­ler nå­gon gran­ne som ser helt en­kelt.

Den miss­tänk­ta per­so­nen för­des till ar­rest i Sol­na.

– Det är jät­te­bra att vi fri­hets­be­rö­var. När vi får bort dem från ga­tan kan vi få ner an­ta­let inbrott. En så­dan per­son be­går in­te ba­ra ett inbrott ut­an när vi går ige­nom bru­kar vi kun­na kny­ta dem till fler brott, sä­ger Jan Ber­lin.

Minst en miss­tänkt lyc­ka­des und­kom­ma.

INBROTT. Tack va­re ett ka­me­ra­larm kun­de po­li­sen åka ut till ett inbrott i en vil­la i Näs­by­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.