Hed­rar sin pap­pa ge­nom att skän­ka bort bänk

En park­bänk tilläg­nad hen­nes pap­pa – det har Dan­de­ryds­bon Sus­sie Hed­lund bi­dra­git med. Nu står den sta­digt längs Kär­leks­sti­gen.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: Ke­vin Wedin

J ag ha­de sett på kom­mu­nens hem­si­da att man kun­de spons­ra bän­kar och då ring­de jag min sys­ter (Ni­na Hed­lund), som nu­me­ra bor ut­an­för Skel­l­ef­teå. Så be­stäm­de vi att vi skul­le gö­ra det här till min­ne av vår pap­pa PerErik Hed­lund. Vi gick dit da­gen ef­ter bän­ken kom upp och tog med oss li­te fi­ka, det var en fin dag. Ut­sik­ten på­min­ner om vår släkt­gård up­pe i Sor­se­le, lugnt och fint nä­ra vatt­net, och man kan sit­ta här och tän­ka på lil­la papp­sen. Ef­tersom jag bor i Mör­by så bru­kar jag pro­me­ne­ra hit så det blev en na­tur­lig min­nes­plats. Pap­pa tyck­te om naturen och ha­de tyckt att den här plat­sen var per­fekt.

När vi satt här till­sam­mans min sys­ter och jag, trots att det 28 år se­dan pap­pa gick bort, så grät vi som om det ha­de va­rit igår. Vi skrat­ta­de och grät om vartan­nat, det blev mer käns­lo­samt än vi ha­de räk­nat med.

En del an­ser nog att kom­mu­nen kan be­ta­la bän­kar­na själ­va, men jag tyc­ker det är för få bän­kar i Dan­de­ryd. Sen om vi kan spons­ra en bänk som sköts om i tio år till pap­pas min­ne så tyc­ker vi att det är jät­te­bra.

Det ska bli ro­ligt att lä­sa på kom­mu­nens hem­si­da om de and­ra spons­ra­de bän­kar­na och var de finns. Det fick vi ve­ta när vi spons­ra­de ”vår”, att det kom­mer att komma in­fo och kar­ta på hem­si­dan om var al­la spons­ra­de bän­kar i Dan­de­ryd finns.

Ibland ver­kar det som man sät­ter upp bän­kar och se­dan lå­ter de va­ra. Om bän­ken in­te sköts om så kom­mer jag va­ra på kom­mu­nen som en igel, vi har ju va­rit med och spons­rat den. Visst, den kanske in­te ser ut så myc­ket för värl­den, det är en van­lig bänk. Men det är klart att vi tyc­ker att den här bän­ken är fi­nast i he­la Dan­de­ryd och vi hop­pas skyl­ten av­skräc­ker folk från att för­stö­ra den när de ser att den är till min­ne av nå­gon.

En del an­ser nog att kom­mu­nen kan be­ta­la bän­kar­na själ­va, men jag tyc­ker det är för få bän­kar i Dan­de­ryd.

På kom­mu­nens hem­si­da finns en kar­ta över var du som pri­vat­per­son kan få pla­ce­ra din bänk som du spons­rat. När man se­dan valt plats kon­tak­tar man tek­nis­ka kon­to­ret och med­de­lar plats och vad man vill att det ska stå på pla­ket­ten som fästs på bän­ken. För pri­vat­per­so­ner kos­tar det 3000 kro­nor för en tids­pe­ri­od på tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.