Färre bo­stä­der vid No­ra torg

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Ti­di­ga­re i vå­ras blev 400 till­tänk­ta lä­gen­he­ter noll när pla­ner­na för öst­ra Ene­by torg skro­ta­des. Nu blir de till­tänk­ta lä­gen­he­ter­na vid No­ra torg, in­te noll, men be­tyd­ligt färre. I april för­ra året klub­ba­de bygg­nads­nämn­den ige­nom de­talj­plan över No­ra torg som gäll­de 65-75 nya bo­stä­der och tre tre­vå­nings­hus, plus vindsvå­ning, ut­med No­ra­gårds­vä­gen. Då hop­pa­des kom­mu­nen att kom­mun­full­mäk­ti­ge kun­de ta ställ­ning till de­talj­pla­nen i slu­tet av 2017 – nå­got man än­nu in­te gjort.

– Det kom­mer ett nytt för­slag gäl­lan­de No­ra torg, en mo­di­fi­e­ring kan man sä­ga som vi hål­ler på att ut­ar­be­ta, sä­ger Isa­bel­la Hök­mark (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

An­led­ning­en: kri­tik från bo­en­de i om­rå­det, nå­got som Dan­de­ryds Ny­he­ter ti­di­ga­re rap­por­te­rat om.

– Folk har hört av sig och kom­mit med syn­punk­ter, så nu kom­mer det bli en mind­re be­byg­gel­se, sä­ger Hök­mark.

Det var tal om 65-75 lä­gen­he­ter ti­di­ga­re, vad gäl­ler nu?

– Så många blir det in­te, ex­akt hur många vet jag in­te, men det hand­lar om att en hel huskropp ska bort.

Mas­sivt mot­stånd

Ti­di­ga­re i år val­de samt­li­ga bygg­her­rar att läg­ga ned si­na pla­ner för bygg­na­tion i öst­ra Ene­by torg ef­ter mas­sivt mot­stånd. Isa­bel­la Hök­mark hop­pas att det in­te sker här.

– Vi tror det kom­mer bli bra med ett till­skott av lä­gen­he­ter, men i mind­re om­fatt­ning. Nu för­svin­ner ett hus och bäg­ge på­bygg­na­tio­ner­na har vi re­dan ta­git bort ur pla­nen.

Lennart Hverén är upp­vux­en i Dan­de­ryd och bor strax bakom No­ra torg. Han be­skri­ver hur tor­get förr var en idyll med fle­ra nu ned­lag­da bu­ti­ker och att det fanns liv.

– Det är ing­et torg nu, det är ba­ra nam­net som le­ver kvar. Man bor­de ta om he­la det här och så tyc­ker jag man ska vi­sa folk chan­sen att se hur det kom­mer att se ut, sä­ger han.

Han me­nar att kom­mu­nen bor­de in­for­me­ra och sät­ta upp rit­ning­ar på si­na an­slags­tav­lor och att man bor­de gö­ra fy­sis­ka mo­del­ler som man stäl­ler ut.

Isa­bel­la Hök­mark med­ger att kom­mu­nen be­hö­ver bli bätt­re på att in­for­me­ra all- män­he­ten, vil­ket man nu får en chans till när en ny de­talj­plan ska tas fram – ett ar­be­te som dock in­te be­räk­nas va­ra fär­digt in­nan va­let i höst.

Men i bygg­nads­nämn­den gick för­ra de­talj­pla­nen ige­nom, ha­de ni in­te kun­nat gö­ra arbetet smi­di­ga­re i och med att man nu mås­te bör­ja om?

– Vi be­stäm­de oss för att pro­va det och att ta ett förs­ta sam­råd, det var en pröv­ning för att få in syn­punk­ter, det är där­för man har sam­råd, sä­ger Hök­mark.

Hans Iwan Bratt, med­lem i för­e­ning­en No­ra torgs fram­tid, sä­ger så här om tu­rer­na kring tor­get:

– He­la pro­jek­tet har skötts så då­ligt och byg­ger på att kom­mu­nen ve­lat en­ga­ge­ra sig så li­te som möj­ligt. De sit­ter och pra­tar en­skilt med en bygg­her­re och sen plöts­ligt kom­mer ett för­slag vil­ket, i det här fal­let, var tek­niskt un­der­må­ligt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Ska man komma fram till en ny de­talj­plan och man gör det i sam­ar­be­te med oss, då är vi väl­digt nöj­da.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

VILL HA BÄTT­RE KOM­MU­NI­KA­TION. Lennart Hverén, med hun­den Har­ry, bor gran­ne med No­ra torg och an­ser att kom­mu­nen bör kom­mu­ni­ce­ra ut si­na pla­ner bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.