Käns­lo­lad­da­de frå­gan: PLATS el­ler FÖR BI­LAR? PLATS FÖR BO­STÄ­DER?

Hund­ra­tals Dan­de­rydsbor samlades för att de­mon­stre­ra

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Mel­lan 60 och 100 per­so­ner del­tog un­der mån­da­gens de­mon­stra­tion vid Djurs­holms slott. De­mon­stran­ter­na vill stop­pa att Dan­de­ryd byggs sön­der.

Det var i mån­dags, mel­lan 17.30 till kloc­kan 19.00, som upp till 100 per­so­ner samlades ut­an­för Djurs­holms slott för att de­mon­stre­ra med syf­te att be­va­ra Dan­de­ryds träd­gårds­stad. Up­pro­pet sked­de strax in­nan Dan­de­ryds lo­kal­po­li­ti­ker skul­le sam­las i slot­tet in­för kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Vi var la­gom många och det var lugnt och san­sat. De fles­ta po­li­ti­ker­na var ar­ti­ga och lyss­na­de till oss, sen var det någ­ra som ba­ra gick förbi och vil­le in­te se oss, sä­ger Ani­ta En­flo, ord­fö­ran­de för Dan­de­ryds vil­laä­gar­för­e­ning och en av per­so­ner­na bakom up­pro­pet.

De­mon­stran­ter­na stod bå­de på fram­si­dan och bak­si­dan av slot­tet så att in­te nå­gon po­li­ti­ker skul­le ”smi­ta” in bak­vä­gen och und­vi­ka de­mon­stra­tio­ner­na.

”Vi är många”

– Jag tror de tog till sig att vi är många nu som har enats och står samman. Vi är nöj­da först när vi får re­sul­tat och vi kom­mer in­te ge oss. Det förs­ta vi ska gö­ra nu är att skic­ka in vårt ytt­ran­de an­gå­en­de Ke­vinge, sä­ger Ani­ta En­flo.

En an­nan som var på plats var Lars Avellán som va­rit starkt en­ga­ge­rad i frå­gor­na kring fram­ti­den för öst­ra Ene­by torg.

– Det var ett trev­ligt event och nå­gon tyck­te det var li­te par­ty­stäm­ning och att man bor­de ta­git med nå­gon vin­box. Men det he­la var väl­digt harm­löst, men sam­ti­digt en tyd­lig mar­ke­ring.

”Vi är oro­li­ga”

An­led­ning­en till up­pro­pet var att be­ly­sa de sto­ra pro­tes­ter som finns mot bygg­pla­ner i kom­mu­nen, bland an­nat gäl­lan­de öst­ra Ene­by torg, No­ra torg och Ke­vinge strand.

– Vi är oro­li­ga över den ex­plo­a­te­ring som sker i Dan­de­ryd och att man nag­gar på vå­ra vil­la­om­rå­den som vi tyc­ker är väl­digt fi­na. Vi är li­ka tät­be­byggt som Gö­te­borg och vi är väl än­då mer vil­las­tad än Gö­te­borg, sä­ger Ani­ta En­flo in­nan de­mon­stra­tio­nen och fort­sät­ter:

– Det mest aku­ta är att brom­sa ären­det vid Ke­vinge Strand och gäl­lan­de No­ra torg så vet man ju in­te rik­tigt vad som ska hän­da.

Ani­ta En­flo, ord­fö­ran­de Dan­de­ryds vil­laä­gar­för­e­ning.

DE­MON­STRA­TION. Mel­lan 60 och 100 per­so­ner samlades un­der mån­dags­kväl­len ut­an­för Djurs­holms slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.