Vad gjor­de jag med all le­dig som­mar­lovs­tid?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - KE­VIN WE­DIN Re­por­ter

Det är över 20 plus­gra­der och snart är vi in­ne i ju­ni - allt­så är det snart dags för al­la barn och ung­do­mar att få ett väl­be­höv­ligt som­mar­lov. Det får mig att fun­de­ra över vad en själv gjor­de, när man var­je som­mar ha­de un­ge­fär åt­ta vec­kor utan att alls be­hö­va sit­ta ner med mat­te­bo­ken el­ler eng­elskag­lo­sor. För mi­na ku­si­ner som bor i Ita­li­en var det in­te li­ka kul, vis­ser­li­gen ha­de de un­ge­fär dub­belt så långt som­mar­lov som mig, men hö­gar­na med läx­or att gö­ra un­der som­rar­na var höga.

An­nars var det gans­ka myc­ket fri­tids som gäll­de när jag var li­ten. Spe­la fot­boll, dra på ut­flyk­ter in till stan, gå och ba­da, ja, jag kan in­te min­nas att jag kla­ga­de i al­la fall. Sen var det en sväng till lan­det vid Höga kus­ten och en fär­ja till Fin­land för att häl­sa på far­mor och far­far. Hux­flux så var det au­gusti och sko­lan bör­ja­de. Un­ge­fär så såg det ut från jag var fem år till 15 un­ge­fär, då bör­ja­de jag åka på fes­ti­va­ler, men det är ett ka­pi­tel för sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.