Nu sjunker hus­pri­ser­na

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Hus­pri­ser­na i Stock­holms län sjönk med tre pro­cent mel­lan de två se­nas­te tre­må­na­ders­pe­ri­o­der­na. Det vi­sar nya siff­ror från Sta­tis­tis­ka Central­by­rån, SCB.

Det in­ne­bär att det nu står klart att det pris­fall som un­der hös­ten och vin­tern drab­bat främst bo­stads­rätts­mark­na­den även nu bö­jar på­ver­ka små­hu­sen i re­gi­o­nen.

Mät­ning­en om­fat­tar må­na­der­na feb­ru­a­ri till och med april. Jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året har hus­pri­ser­na bac­kat två pro­cent i lä­net.

Bland Stock­holms stör­re kom­mu­ner är det Tä­by som står för det störs­ta pris­fal­let. Där har pri­ser­na bac­kat med sju pro­cent un­der pe­ri­o­den. Där­ef­ter föl­jer Ha­ninge med -5 pro­cent och se­dan Stock­holm, Bot­kyr­ka och Hud­dinge med -3 pro­cent var­de­ra.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

SJUNKER. Nu vi­sar nya siff­ror att för­sälj­nings­pri­ser­na på vil­lor i sto­ra de­lar av Stock­holm har sjun­kit de se­nas­te må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.