Roslags­ba­nan fick vär­me­slag

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ett tåg på Näs­by­parks­lin­jen fick i veckan pro­blem. Tå­get togs ur tra­fik och blev stå­en­de i cir­ka 20 mi­nu­ter.

– När det är väl­digt varmt ute, som det var igår, så kan det bli så att man får en över­hett­ning. Of­ta är det en kom­pres­sor som slår ifrån, sä­ger Bengt Oh­lin, sä­ker­hets­di­rek­tör på Ar­ri­va Sve­ri­ge. Är det här ett van­ligt pro­blem när det är varmt ute? – Nej, det skul­le jag in­te vil­ja sä­ga. Det är som med bi­lar, män­ni­skor, kor, ibland är det varmt och de kan bli över­het­ta­de, sä­ger Bengt Oh­lin.

– När det är jät­tevarmt ute pus­tar vi och stö­nar, det är sam­ma med for­don. Ju äld­re de blir ju käns­li­ga­re blir de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.