Åter­bru­ka me­ra näs­ta helg

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Näs­ta lör­dag, den 26 maj, är det dags för åter­bruks­dag i Dan­de­ryd. Da­gen an­ord­nas av Dan­de­ryds kom­mun till­sam­mans med Sö­rab och äger rum på par­ke­ring­en mel­lan Svärd­vä­gen och Mör­by­le­den, vid Mör­by cent­rum, från kloc­kan 11 till 14.

Så istäl­let för att slänga di­na sa­ker kan du läm­na dem till åter­bruk och sam­ti­digt kans­ke en själv hit­tar nå­got att ta med sig hem. Och det som in­te åter­bru­kas på plats kom­mer se­na­re skän­kas till väl­gö­ren­het.

I sam­band med da­gen så finns det även möj­lig­het att skän­ka cy­kel till ”En ut­sträckt hand” som har ett cy­kel­kafé i Mör­by.

FOTO: COR­NE­LIA SCHAUERMANN

CY­KEL. För­e­ning­en ”En ut­sträckt hand” hjäl­per till med cyklar till ny­an­län­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.