Fram­gång­ar­na fort­sät­ter för Vigg­by­holms sta­tions­kafé

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom

Vigg­by­holms sta­tions­kafé fort­sät­ter att vi­sa fram­föt­ter­na. De var, för fem­te året i rad, no­mi­ne­ra­de i en pre­stige­fylld täv­ling.

Det är White gui­de café som var­je år ran­kar lan­dets kafé­er och ut­ser de all­ra bäs­ta. Vigg­by­holms sta­tions­kafé var i år, pre­cis som de se­nas­te fy­ra åren, no­mi­ne­rat.

Även om de in­te nåd­de fram till må­let, att bli topp fem, avan­ce­ra­de de till ka­te­go­rin ”myc­ket god klass”.

– Det känns jät­teun­der­bart. Det är all­tid en be­kräf- tel­se att vi är på rätt väg och att di­sci­pli­ne­rat och hårt ar­be­te lö­nar sig i slutän­dan, sä­ger Ma­ry­am Rydén, som dri­ver Vigg­by­holms sta­tions­kafé.

– Men må­let är de­fi­ni­tivt att va­ra en av de fem bäs­ta. Kon­kur­ren­sen är väl­digt hård ska du ve­ta, men vi käm­par på.

Kafé­et lig­ger på en de­lad sjun­de­plats i Stock­holms län. Ma­ry­am Rydén tror att fram­gång­ar­na be­ror på att de är trend­käns­li­ga.

– Vi häng­er med på tren­der­na, vi har in­te tap­pat. Se­dan har vi in­te fus­kat, utan an­vänt bra rå­va­ror och in­te ta­git gen­vä­gar, det lö­nar sig ald­rig, sä­ger hon.

Vad är den störs­ta tren­den just nu?

– Äk­ta och re­na rå­va­ror. Folk har bli­vit så him­la med­vet­na om vad de äter och hur de äter. Det är inga pro­blem att äta en stor ba­kel­se så länge gäs­ter­na vet att det är ba­kat med bra rå­va­ror.

En­ligt Ma­ry­am är 70 pro­cent av gäs­ter­na Tä­by­bor.

– Men jag har folk som kom­mer från Nac­ka, Sol­len­tu­na och från and­ra stä­der som läst om oss. Vi har rik­ti­ga kaf­fenör­dar som kom­mer hit.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

STOL­TA. Ma­ry­am Rydén och kafé­che­fen Lin­nea Bo­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.