Stiltje på bo­mark­na­den – så tän­ker byggarna

Så ser Nor­rorts bygg­fö­re­tag på ut­ma­ning­ar­na

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Bostads­pri­ser­na sjunker och runt om i Stock­holm pra­tas det om att pla­ne­ra­de byg­gen stan­nat av helt. Vi be­stäm­de oss för att kol­la med bo­la­gen som ska byg­ga i Tä­by, Val­len­tu­na och Dan­de­ryd hur en sjun­kan­de bo­stads­mark­nad på­ver­kar pla­ne­ra­de pro­jekt.

Ny­li­gen ge­nom­för­de Bo­ver­ket en stor en­kät med al­la Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner där man ser över pla­ne­rad ny­bygg­na­tion över 2018-19 och även kom­mu­ner­nas syn på det lo­ka­la bo­stads­mark­nads­lä­get om tre år. Val­len­tu­na, Tä­by och Dan­de­ryds kom­mu­ner har al­la an­gett att man har och kom­mer att ha ett un­der­skott av bo­stä­der.

Un­der de två kom­man­de åren pla­ne­ras byggstart av 2 500 lä­gen­he­ter ge­nom fler­bo­stads­hus i Tä­by. I Dan­de­ryd och Val­len­tu­na lig­ger an­ta­let lä­gen­he­ter på 622, re­spek­ti­ve 147 en­ligt nya siff­ror från Bo­ver­ket.

Trots att kom­mu­ner­na ser ljust på bo­stads­mark­na­den har bland an­nat en fas­tig­hets­ä­ga­re, Wäst­bygg pro­jekt­ut­vec­king, dra­git sig ut en mar­kan­vis­nings­täv­ling i Tä­by park. An­led­ning­en: Sjun­kan­de bo­stads­pri­ser i kom­bi­na­tion med öka­de ent­re­pre­nad­pri­ser.

Drog till­ba­ka plan­upp­drag

En­ligt Jör­gen Mo­dig, re­gi­ons­chef öst på Wäst­bygg, så såg han in­te en gyl­le­ne fram­tid för bo­stads­mark­na­den när vi ta­la­de med ho­nom i de­cem­ber.

– Nej, ab­so­lut in­te. Min be­döm­ning är att det kom­mer bli vär­re. Vi har sett en ned­gång på fem till 15 pro­cent. Tit­tar du in­ne i stan är det kans­ke upp emot 15 pro­cent, ju läng­re ut du kom­mer bru­kar det va­ra en för­dröj­ning, sa han då.

Även i Dan­de­ryd, vid öst­ra Ene­by torg där 400 lä­gen­he­ter var pla­ne­ra­de, val­de fas­tig­hets­ä­gar­na i bör­jan av året att dra till­ba­ka sitt plan­upp­drag – ett ar­be­te som på­gått i åt­ta år. När vi pra­ta­de med Aros Bostads grun­da­re Sa­mir Ta­ha angav han da­gens si­tu­a­tion på bo­stads­mark­na­den som en an­led­ning.

– Det är verk­li­gen ett blankt pap­per nu. Sen är det in­te di­rekt he­ta ti­der på bo­stads­mark­na­den, sa han.

An­ders Nahl­bom, pro­jekt­le­da­re för Åby Äng­ar i Val­len­tu­na, be­rät­tar att de re­dan i hös­tas märk­te av en förändring.

– Ja, det har märkts av li­te grann. Allt är in­te fär­dig­byggt. Det är tre kvar­ter som fort­fa­ran­de ska byg­gas. Bygg­bo­la­gen är li­te mer re­strik­ti­va med att sät­ta igång si­na byg­gen, för de vill va­ra säk­ra på att de ska säl­ja. Så när mark­na­den är sval och de in­te får sålt vill de in­te bör­ja byg­ga, sä­ger han.

Upp­le­ver ing­en oro

Men Jo­han Al­ge­ron (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den i Tä­by, me­nar att man in­te upp­le­ver nå­gon oro över fas­tig­hets­bo­lag som hop­par av pla­ne­ra­de byg­gen.

– Det finns fle­ra and­ra kom­mu­ner där det finns en stör­re oro. Tä­by är fort­fa­ran­de, som vi upp­le­ver det, väl­digt at­trak­tivt att byg­ga bo­stä­der i. Det är ba­ra en en­da som läm­nat till­ba­ka sitt an­bud och det är dem ni re­fe­re­rar till, sä­ger han.

Vi­da­re me­nar han att i ett så stort om­rå­de som Tä­by park, där man pla­ne­rar för 6 000 bo­stä­der, kom­mer det ta år in­nan al­la bo­stä­der­na är kla­ra och mark­na­den kom­mer att gå upp och ner un­der den ti­den.

– Många pra­tar om en kris, men det mär­ker in­te vi av. Med bo­stads­byg­gan­de, från idé till nyc­kel i dör­ren, tar det tid att byg­ga ett helt om­rå­de och just nu upp­le­ver vi ing­en stör­re oro, sä­ger Al­ger­non.

Bygg­bo­la­gen är li­te mer re­strik­ti­va med att sät­ta igång si­na byg­gen, för de vill va­ra säk­ra på att de ska säl­ja.

Jo­han Al­ger­non (M) Ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den i Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.