Lä­ka­re lar­mar om ohåll­bar stress på DS-aku­ten

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

An­na Grün­feld­ts är­li­ga in­lägg om ar­bets­si­tu­a­tio­nen för lä­ka­re har väckt stor upp­märk­sam­het på so­ci­a­la me­di­er. Nu är hon rädd att det blir svårt att hit­ta lä­ka­re som vill job­ba.

Det var i ons­dags som An­na Grün­feldt, lä­ka­re på Dan­de­ryds sjuk­hus, skrev ett in­lägg på Fa­ce­book som fått stor upp­märk­sam­het och sprid­ning. Då ha­de An­na pre­cis hört på ra­di­on om att an­ta­let be­sök hal­ve­rats på KS-akut­mot­tag­ning ef­ter att nya in­ten­siva­ku­ten öpp­nat.

”Det här är en ny­het som jag in­te vet om jag ska skrat­ta, grå­ta el­ler skri­ka åt. Kans­ke allt på en gång. Jag har näm­li­gen va­rit natt­jour på DS i veckan och vet vart många av pa­ti­en­ter­na ta­git vägen.”

”Går in­te”

Hon be­rät­tar vi­da­re att de kring mid­natt ha­de 20 obe­döm­da pa­ti­en­ter och stän­di­ga larm.

”Allt det­ta ska jag för­sö­ka ha över­blick och an­svar för sam­ti­digt som jag har tre te­le­fo­ner och en sö­ka­re som stän­digt pi­per ef­tersom jag dess­utom har an­svar för ca 100 in­ne­lig­gan­de pa­ti­en­ter och frå­gor från and­ra kli­ni­ker.”

An­na Grün­feldt, som ar­be­tat i tio år på akut­mot­tag­ning­en på Dan­de­ryds sjuk­hus, upp­le­ver att ar­bets­be­last­ning­en den här veckan ökat mar­kant.

– Om man job­bar ett 13 tim­mars pass och ef­ter sju, åt­ta tim­mar in­ser att man in­te va­rit på to­a­let­ten, ätit el­ler druc­kit nå­got för att man helt en­kelt in­te hun­nit – det går in­te att job­ba så. De se­nas­te må­na­der­na har det va­rit så, sä­ger hon o ch fort­sät­ter:

– Till och med jag som job­bat länge och tyc­ker att det är ett oer­hört ro­ligt ar­be­te bör­jar tviv­la på att jag ska fixa 30 år till.

Djup fru­stra­tion

Hennes in­lägg grun­dar sig i en dju­pa­re fru­stra­tion över ar­bets­be­last­ning­en, fram­för allt för de yng­re kol­le­gor­na.

– Det är de yngs­ta kol­le­gor­na som får stå där själ­va och ta smäl­len, det går liksom in­te. De stan­nar in­te. På sikt får vi oer­hört svårt att re­kry­te­ra lä­ka­re. Den öv­ri­ga per- so­na­len har re­dan ta­git förs­ta smäl­len och nu är det vi som är näst på tur, sä­ger hon.

– Då blir det en oer­hörd fru­stra­tion när man på ra­di­on hör ”all­ting går som för­vän­tat”.

Dan­de­ryds sjuk­hus sva­rar så här i ett mejl:

”Det är en stor om­ställ­ning som nu ge­nom­förs. Även om an­ta­let pa­ti­en­ter in­te ökat på aku­ten ser vi att pa­ti­en­ter­na krä­ver en hög­re vård­ni­vå. Pe­ri­od­vis har det va­rit myc­ket an­strängt. Idag är det nå­got lug­na­re sök­tryck och vi har gott om vård­plat­ser. Vi har för­sökt att gö­ra re­surs­för­del­ning­ar för att mö­ta det för­änd­ra­de tryc­ket.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.