Bygg­strid: De käm­par för Ke­vinge Strand

I veckan av­slu­ta­des gransk­nings­pe­ri­o­den för det nu­va­ran­de för­sla­get för golf­för­bun­dets ti­di­ga­re kon­torslo­kal vid Ke­vinge strand. Bo­en­de i om­rå­det tän­ker fort­sät­ta kri­ga.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I ju­ni 2015 be­slu­ta­de bygg­nads­nämn­den att man skul­le prö­va för­ut­sätt­ning­ar­na för en ”till­bygg­nad” vid Skep­pet 12. Men i be­skriv­ning­en fram­kom­mer det att av­sik­ten är att om­vand­la da­gens två kon­tors­plan till bo­stä­der och även ut­ö­ka bo­stads­y­tan med en ut­bygg­nad över den be­fint­li­ga ut­om­huspar­ke­ring­en.

En­ligt Isa­bel­la Hök­mark (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den, be­ty­der ”till­bygg­nad” att man får byg­ga hu­set stör­re.

– Det är gans­ka fritt för po­li­ti­ken. Att­sat­sen (för­sla­get) är till­bygg­nad och att om­vand­la det från kon­tor, det är me­ning­en att det ska va­ra gans­ka fritt.

”Ett över­grepp”

I ja­nu­a­ri 2017 för­änd­ra­des pla­ner­na - från fy­ra bo­stads­vå­ning­ar och 28 lä­gen­he­ter till tre vå­ning­ar och 19 lä­gen­he­ter. Men när­bo­en­de är än­då in­te nöj­da. Ro­bert Hult- bom och Lot­ta Gyll­fors är två av fle­ra pri­vat­per­so­ner som äg­nat tid åt att stop­pa det nu­va­ran­de för­sla­get.

– Vad är vins­ten för kom­mu­nen och för de som bor här? Det är ju den pri­va­ta ak­tö­ren som vin­ner på att det blir så högt och stort som möj­ligt. Är det rim­lig att ri­va ett 20 år gam­malt hus och kö­ra över de näs­tan 700 per­so­ner­na i vår nam­nin­sam­ling? sä­ger Ro­bert.

– Vi upp­le­ver att det är ett över­grepp på en kul­turmil­jö, sä­ger Lot­ta.

För­sla­get just nu är tre me­ter hög­re än den nu­va­ran­de bygg­na­den. En­ligt Lot­ta och Ro­bert för­sva­rar kom­mu­nen byg­get med att det be­hövs bo­stä­der.

– Skul­le vi byg­ga bo­stä­der som Dan­de­ryd be­hö­ver, då skul­le vi byg­ga små och bil­li­ga, det här kom­mer bli sto­ra och dy­ra lä­gen­he­ter, sä­ger Lot­ta.

Ol­le Lin­dqvist, pro­jekt­le- da­re för fas­tig­hets­bo­la­get Alm Equi­ty som äger mar­ken, me­nar att de fått myc­ket po­si­tiv feed­back.

”In­tres­set är väl­digt stort och vi har många in­tres­sen­ter som står i kö för bo­stä­der­na och vi mär­ker att det är främst vil­laä­ga­re från Dan­de­ryd och när­för­or­ter som Tä­by och Sol­na samt in­ners­tan”, skri­ver han i ett mejl till Dan­de­ryds Nyheter.

Un­der se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge läm­na­de mil­jö­par­ti­et in en mo­tion där de vill att för­sla­get till ny de­talj­plan slo­pas helt och hål­let.

– Vi vill att Golf­för­bun­dets hus ska be­va­ras, men al­la är över­ens om att vi vill ha bo­stä­der där. Man ska byg­ga i det be­fint­li­ga hu­set. Att ri­va en 20 år gam­mal väl­fun­ge­ran­de bygg­nad vo­re slö­se­ri, sä­ger par­ti­ets grupple­da­re Ca­ro­lin Rob­son.

Ser inga pro­blem

Men Isa­bel­la Hök­mark ser in­te någ­ra pro­blem med att ri­va bygg­na­den.

– Det är många hus och vil­lor i vår kom­mun som rivs, vis­sa hus har riv­nings­för­bund men här finns det in­te nå­got skydds­vär­de, sä­ger hon.

Hök­mark är med­ve­ten om

den kritik som för­sla­get fått, nå­got som gjort att de ban­ta­de ned för­sla­get till det nu­va­ran­de.

An­ser du om­rå­dets ka­rak­tär va­ra det­sam­ma med rå­dan­de för­slag?

– Det för­änd­rar så­till­vi­da att det blir bo­stä­der istäl­let för kon­tor. Sen är det en frå­ga om tyc­ke el­ler smak om det är vac­kert el­ler in­te, sä­ger Isa­bel­la Hök­mark.

Lot­ta Gyll­fors och Ro­bert Hult­man öns­kar att hu­set får stå kvar som det gör idag.

– Vi vill att hu­set ska be­va­ras och vi är hel­ler in­te emot att det ut­ö­kas över res­ten av ga­ra­get, sä­ger Lot­ta.

– Nu har man hyv­lat av en vå­ning, tar man nu bort den övers­ta vå­ning­en med fem lä­gen­he­ter så är man nä­ra mål, sä­ger Ro­bert.

Är det rim­lig att ri­va ett 20 år gam­malt hus och kö­ra över de näs­tan 700 per­so­ner­na i vår nam­nin­sam­ling?

FOTO: KE­VIN WE­DIN

VILL BE­VA­RA. Lot­ta Gyll­fors och Ro­bert Hult­bom bor bäg­ge ett sten­kast från hu­set i bak­grun­den, till­sam­mans med många and­ra käm­par de för att hu­set ska få bli kvar.

FRÅN DET HÄR … Da­gens bygg­nad. … TILL DET HÄR.

För­sla­get som var ute på gransk­ning fram till 17 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.