För­sko­la ra­sar mot ned­skräp­ning­en

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I ett in­lägg på Fa­ce­book väd­jar för­sko­le­lä­ra­ren He­le­ne all­män­he­ten att hål­la ex­tra koll på No­ra Herr­gårds för­sko­la. Det ef­ter att per­so­na­len vid upp­re­pa­de till­fäl­len kom­mer till en stö­kig gård.

Glas­split­ter, fim­par och möb­ler som gått sön­der – så ser det of­ta ut när per­so­na­len på för­sko­lan No­ra Herr­gård i Dan­de­ryd kom­mer till sin ar­bets­plats ef­ter hel­gen.

– Var­je mån­dag mås­te vi stä­da ef­ter hel­gen. Det kan va­ra kros­sat glas i sand­lå­dan, sön­der­hop­pa­de ute­möb­ler el­ler att man slängt in cyk­lar­na vi har i bar­nens lek­stu­ga, sä­ger för­sko­le­lä­ra­ren He­le­ne Lind­hoff som ar­be­tat på för­sko­lan i 15 år. Hon fort­sät­ter: – Det är ju in­te ro­ligt det här och det har fak­tiskt bli­vit vär­re.

”Liv­rädd”

I ett Fa­ce­boo­kin­lägg väd­jar He­le­ne nu till bo­en­de i när­he­ten att hål­la ut­kik runt för­sko­lan om de är ute un­der helg­tid.

Hon skri­ver även att all­män­he­ten är väl­kom­men att an­vän­da går­den un­der kvälls­tid och hel­ger, men att man då mås­te va­ra var­sam med bar­nens sa­ker.

– Just när det är glas­split­ter så blir man ju liv­rädd när det gäl­ler bar­nen. Nu ha­de man ta­git per­so­nal­bor­det för att på så vis kom­ma hög­re upp för att ta sig till ta­ket, men det slu­ta­de ba­ra med att bor­det gick sön­der, sä­ger He­le­ne Lind­hoff.

TRÖTTNAT. För­sko­le­lä­rar­na Char­lot­te och He­le­ne, på för­sko­lan No­ra Herr­gård, har tröttnat på ska­de­gö­rel­sen som bli­vit mer van­ligt fö­re­kom­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.