RÖR IN­TE MIN GLASSBIL

För­sla­get om för­bud föll in­te i god strut hos Dan­de­ryds glas­säls­ka­re …

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Ett för­bud mot glass­bi­len, det var vad Dan­de­ryds­bon Hans Iwan vil­le se. När Dan­de­ryds Nyheter pra­tar med po­li­ti­ker­top­pen me­nar han att det kan bli svårt att ge­nom­fö­ra.

För­ra veckan skrev vi om Dan­de­ryds­bon Hans Iwan Bratt som stör sig så myc­ket på lju­der från glass­bi­len att han vill att den ska por­tas från ga­tor­na.

Ef­ter det har fle­ra tid­ning­ar lyft upp det­ta, och hund­ra­tals män­ni­skor har re­a­ge­rat.

För­bud möj­ligt?

Dan­de­ryds Nyheter har nu pra­tat med Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen i Dan­de­ryd, för att hö­ra om möj­lig­he­ten till ett lo­kalt för­bud.

– Oj, det var en bra frå­ga. Grun­den mås­te i så fall va­ra att det är ett högt ljud från sig­na­len, men jag tror att det skul­le va­ra väl­digt svårt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det en­da sät­tet vi kan sty­ra det som myn­dig­hets­ut­ö­va­re är att det skul­le fin­nas nå­gon olä­gen­het el­ler bry­ta mot vår lo­ka­la ord­nings­stad­ga och då skul­le det va­ra på grund av en form av bul­ler. Men jag tror det finns an­nan verk­sam­het i vår kom­mun som är mer stö­ran­de än just lju­det från glass­bi­len. Vad har du själv för kopp­ling till glass­bi­len? – Jag tyc­ker glass­bi­len är ett gans­ka trev­ligt in­slag och min upp­fatt­ning är att det är upp­skat­tat i he­la Sve­ri­ge och även här i Dan­de­ryd. Jag har ald­rig ti­di­ga­re hört ta­las om att nå­gon skul­le upp­fat­tat det som stö­ran­de.

Så det är ing­en frå­ga som ni kom­mer ta upp till va­let i höst?

– Jag kom­mer in­te dri­va på att glass­bi­len ska för­svin­na, jag vär­nar om det fria fö­re­ta­gan­det i Sve­ri­ge och Dan­de­ryd.

Kraf­ti­ga re­ak­tio­ner

På Fa­ce­book har kom­men­ta­rer­na ström­mat in. De fles­ta vill ha kvar glass­bi­len men någ­ra hål­ler med Hans Iwan.

”Han har helt rätt! Var­för ska Hemglass ha mo­no­pol på att få skri­ka ut sitt budskap när de kom­mer?”, kom­men­te­rar lä­sa­ren Bea.

För­ra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.