FRÅ­GOR TILL BYGGARNA:

1. Hur lig­ger ert Nor­rorts ny­byg­gen? byg­ge till, med tan­ke på bo­stads­mark­na­dens rå­dan­de lä­ge? 2. Hur ska man som fas­tig­hets­ä­ga­re ta hän­syn till pro­gno­ser om att pri­ser på bo­stads­mark­na­den sväng­er upp el­ler ner?

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ska byg­ga i TÄ­BY PARK

MAG­NUS LAMBERTSSON, för­sälj­ningoch mark­nads­chef på Skans­ka: 1. – Vi har job­bat med bo­stads­byg­gen länge. Man vet att mark­na­den går upp och ner. Som bo­stads­ut­veck­la­re be­hö­ver man ha myc­ket peng­ar på ban­ken för­att kun­na star­ta pro­jekt med läg­re för­sälj­nings­krav. Pro­jek­tet Tä­by Park är en lång­sik­tig in­ve­ste­ring. När man går in en så­dan af­fär har man med i be­räk­ning­en att det all­tid kom­mer va­ra upp­gång­ar och ned­gång­ar. 2. – Man be­hö­ver all­tid ana­ly­se­ra så det in­te blir ett över­ut­bud på mark­na­den och an­pas­sa pro­duk­tio­nen ef­ter hur myc­ket man kan säl­ja­var­je år. Det har fun­nits ett fler­tal pro­jekt som vi har tac­kat nej till för att det har va­rit för dyr mark.

Ska byg­ga i TÄ­BY PARK

HÅ­KAN ANDERSSON, press­chef på Riks­byg­gen: 1. – Vi ska ab­so­lut full­föl­ja vå­ra en­ga­ge­mang där och pla­ne­rar nu för kom­man­de sälj­star­ter. Vår am­bi­tion för Riks­byg­gen ge­ne­rellt är att fort­sät­ta hål­la en hög ni­vå av bo­stads­byg­gan­de. Even­tu­ellt gör vi nå­gon mind­re an­pass­ning, men å and­ra si­dan har vi valt att öka byg­gan­det av hy­res­rät­ter, då vi ser att det finns en stor ef­ter­frå­gan.

Ska byg­ga i TÄ­BY PARK

JESPER ÅMAN, pro­jekt­le­da­re för bo­stads­rät­ter­na i Tä­by Park på JM: 1. – Vi har am­bi­tio­nen att star­ta så fort vi kan. Vi fått en bra träff­bild på förs­ta säl­je­tap­pen. I näs­ta säl­je­tapp kan vi få in­di­ka­tio­ner om hur mark­na­den står, men vi har in­te märkt att det har sval­nat i Tä­by park-om­rå­det. Det är ett långt pro­jekt och då kom­mer man all­tid leva i skif­tan­de hög- och låg­kon­junk­tur. 2. – Det är svårt, det är klart att man tar hän­syn när man sät­ter pri­ser. Det är en ut­ma­ning vi har som pro­jekt­ut­veck­la­re, att sät­ta pri­ser in­nan vi le­ve­re­rar. Man vet in­te hur pri­ser­na slår när bo­stä­der­na är kla­ra, då ris­ke­rar man för­stås att slå knut på sig. Vi har gjort en be­döm­ning av vad vi tyc­ker är at­trak­tivt.

Bygg­de på ÅBY ÄNG­AR I VAL­LEN­TU­NA

JONAS ENGELBLOM, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Vei­dekke bo­stad 1. Åby äng­ar har sålt slut, men det tog någ­ra må­na­der läng­re än vän­tat. Ha­de vi byggt de bo­stä­der­na i dag kans­ke det ha­de ta­git läng­re tid, el­ler så ha­de vi fått sän­ka pri­ser­na. 2. Ibland kan man be­hö­va skju­ta på byggstart när mark­na­den står lågt. Man se­na­re­läg­ger byggstart för att det in­te är lä­ge att pum­pa på li­ka hårt i vis­sa om­rå­den. Man pla­ne­rar många år fram­åt i in­ve­ste­ring­ar­na, och ut­sla­get på en så­dan pe­ri­od är att pri­ser­na och mark­na­den går upp. Man mås­te va­ra ut­hål­lig. Mind­re ak­tö­rer har in­te ka­pi­ta­let på ban­ken att de kan sit­ta och vän­ta, utan de är mer be­ro­en­de av att ett få­tal stör­re pro­jekt.

Ska byg­ga i ROSLAGS-NÄS­BY

LOT­TA NILAND, re­gi­on­chef på Besqab: 1. – Pla­ner­na som Besqab har för Roslags Näs­by en bit in i fram­ti­den går som pla­ne­rat. 2. – Besqab har lång er­fa­ren­het och va­rit med när mark­na­den har gått upp och ner för­ut. Vå­ra bo­stä­der är an­pas­sa­de för att kun­na säl­ja oav­sett kon­junk­tur. För att byg­ga bo­stä­der be­hö­ver man nå kun­der­na och få mark­nads­kon­takt ti­digt. Bra bo­stä­der i bra lä­gen går att säl­ja, men man får job­ba li­te hår­da­re med för­sälj­ning­en i vis­sa lä­gen.

Ska byg­ga på GOLFVÄGEN I DAN­DE­RYD

FREDRIK LINDKVIST, pro­jekt­le­da­re på JM: 1. – Vårt pro­jekt bo­kar på bra och rul­lar på en­ligt plan. Kun­der­na ver­kar tyc­ka om pro­jek­tet och ut­form­ning­en. Vi sälj­star­ta­de re­dan i hös­tas ge­nom vårt VIP-sy­stem, sen be­räk­nar vi gå ut till al­la nu ef­ter som­ma­ren. Så gäl­lan­de Dan­de­ryd har vi in­te märkt av nå­got, det rul­lar på. 2. – Det är en svår frå­ga. Vi byg­ger ju för en bo­stads­rätts­för­e­ning och sen för­de­lar vi för­sälj­ning­en till för­e­ning­en. Vå­ra lä­gen­he­ter har ju ett fast pris, så det är ing­et som går upp el­ler ner. Skul­le det va­ra lä­gen­he­ter som in­te blir sål­da så kö­per vi (JM) lä­gen­he­ter­na så att in­täk­ter­na in­te be­las­tas för bo­stads­rätts­för­e­ning­en.

Ska byg­ga i INVERNESS/ÖST­RA MÖRBYLUND

MAG­NUS ANDERSSON, vd, Aros Bo­stad: 1. – Ge­ne­rellt så ser vi just nu en av­vak­tan­de mark­nad och det har va­rit så det se­nas­te två kvar­ta­len. Sam­ti­digt ser vi att lo­ka­la mark­na­der, som In­ver­nes­s­höj­den, har en stark ef­ter­frå­gan. Vi har re­dan haft sälj­start för förs­ta etap­pen och vi har fi­nan­sie­ring klart, så vi kör på fram­åt och har inga pla­ner att skju­ta upp nå­got. 2. – Vi tror lång­sik­tigt på det här. Gi­vet­vis tit­tar man på pro­gno­ser och be­va­kar mark­na­den, men vi kör på. Vår pro­gnos är att pri­ser­na bör­jat pla­na ut och vi tror det kom­mer va­ra en av­vak­tan­de tid någ­ra kvar­tal fram­ö­ver och se­dan till­ba­ka i takt med att till­växt­tak­ten lug­nar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.