Så är li­vet på Bastuholmen

Den lil­la ön i Sto­ra Vär­tan, ut­an­för Nä­saäng i Tä­by är för många ba­ra en vac­ker del av ut­sik­ten. Men för fem par är Bastuholmen hem­ma. Trots vin­ter, is och blåst kom­mer de ald­rig att läm­na sitt pa­ra­dis.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ma­ria Svens­son

Bå­ten går i sak­ta tem­po över Vär­tan. So­len ly­ser och trots att det är kväll räc­ker det att ha på sig en t-shirt. Ef­ter ba­ra nå­gon mi­nut kom­mer vi fram till ön Bastuholmen där fem par valt att bo året om.

– I det här väd­ret är det inga pro­blem att åka ut, sä­ger Mat­hi­as Es­sel­ström som en av de bo­en­de på ön som nu styr bå­ten in mot bryg­gan.

1932 sål­des ön av Näs­by slott till Näs­by fas­tig­hets­bo­lag i Tä­by som då val­de att styc­ka upp Bastuholmen. Re­sul­ta­tet blev 30 tom­ter med näs­tan sam­ma stor­lek. Idag är hu­sen upp­rus­ta­de, men ti­di­ga­re var det enkla­re hus som an­vän­des un­der som­mar­halv­å­ret.

Björn Carlsson och hans fru Kisti, har bott längst på ön. 1972 köp­te de sitt hus. För Björn är plat­sen en stor del av hans barn­dom då hans för­äld­rar köp­te ett hus på Bastuholmen re­dan 1938.

– Vi var här ute var­je som­mar. När sko­lan var slut så stod det en flytt­bil och vän­ta­de, då åk­te vi ut hit di­rekt, sä­ger han.

Många för­änd­ring­ar

Björn be­rät­tar att myc­ket har för­änd­rats un­der åren. I dag har ön för­setts med el, kom­mu­nalt vat­ten och bred­band.

På den lum­mi­ga och idyl­lis­ka ön finns två vägar, el­ler sna­ra­re sti­gar, som för­e­ning­en valt att dö­pa till Öbac­ken och By­ga­tan. Det är trångt mel­lan träd­går­dar­na och ska man ta sig fram gör man det till fots. På ön finns en dans­ba­na och en ge­men­sam vol­ley­boll­plan, men det mesta är privat tomt­mark och vid al­la hus ut­om två finns en privat bryg­ga med till­hö­ran­de bå­tar.

Ulf och Ma­rie Car­lén har bott på ön i tio år. Kö­pet var en slump och tan­ken på att bo­sät­ta sig här på hel­tid var ing­et de pla­ne­rat.

– Det var en an­nons på Hem­net som vi fick ögo­nen på och från bör­jan var tan­ken att det skul­le va­ra en som­mar­stu­ga, sä­ger Ulf.

– Vi bör­ja­de pif­fa upp den men sen änd­ra­des pla­ner­na och ja så blev det som det blev.

Krä­ver tå­la­mod

Li­vet på en ö kan lå­ta idyl­liskt men pa­ren me­nar att det gäl­ler att va­ra tål­mo­dig och hål­la ett öga på vä­der­pro­gno­ser­na.

– Al­la skul­le nog in­te kla­ra det. Väd­ret och na­tu­ren och al­la skift­ning­ar, man mås­te föl­ja dem he­la ti­den. Det är oli­ka hur man är som män­ni­ska. Jag har ett otro­ligt be­hov av att bo vid vatt­net och ja, det får man verk­li­gen gö­ra här, Mat­ti­as Es­sel­ström.

Men att läm­na bi­len i ham­nen i Näs­by­park och by­ta till båt är in­te helt prak­tiskt al­la gång­er.

– Det är nog svårt att bo här om man är en barn­fa­milj. Vi åker båt så länge det går och när isen bör­jar läg­ga sig så bry­ter vi en rän­na, sen får vi gå över isen när den hål­ler. Men vis­sa da­gar gör blås­ten att man får va­ra hem­ma, sä­ger Ulf Car­lén.

Al­la häl­sar på al­la

När vi står vid vatt­net åker fle­ra bå­tar för­bi. Ar­mar lyfts till en häls­ning. Bastu­holms­bor­na är över­ens - lug­net, trygg­he­ten och när­he­ten till vatt­net gör att de in­te finns någ­ra pla­ner på att över­ge ön. – Det bäs­ta med att bo här att man har nä­ra till stan. Ibland kan man hö­ra glass­bi­len el­ler Roslags­ba­nan men an­nars hör man näs­tan ing­et, sä­ger Ulf Car­lén. Gran­nen Ani­ta fyl­ler i: – Det är verk­li­gen så, när man sät­ter sig i bå­ten och är på väg hem så kan man verk­li­gen and­ras, man kom­mer ut till lug­net, sä­ger hon.

I det här väd­ret är det inga pro­blem att åka ut

FOTO: FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

ÖBOR. Björn och Kisti Carlsson, Ma­rie och Ulf Car­lén och Mat­hi­as och Ani­ta Es­sel­ström har al­la valt att bo året om på den lil­la ön Bastuholmen ut­an­för Tä­by.

AL­LA KÄN­NER AL­LA PÅ DEN LIL­LA ÖN. Här går de på den lil­la vägen som för­e­ning­en gett nam­net By­ga­tan. Tv. Ma­rie Car­lén, Mat­hi­as Es­sel­ström, Ani­ta Es­sel­ström och Kisti Carlsson.

KVÄLLSFIKA. Ma­rie Car­lén tar fram fi­ka i kvälls­so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.