M, KD och L dis­sa­de de­batt­kväll

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I tis­dags var det de­batt­kväll om fram­kom­lig­het och mil­jö i Dan­de­ryd. Samtliga par­ti­er var in­bjud­na men den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Dan­de­ryd val­de att boj­kot­ta kväl­len.

På tis­dags­kväl­len an­ord­na­des en de­batt­kväll, an­ord­nad av Vil­laä­gar­na, om mil­jö- och fram­kom­lig­hets­pro­blem i Dan­de­ryd. Till kväl­len ha­de samtliga po­li­tis­ka par­ti­er bju­dits in för att de­bat­te­ra. Men sty­ran­de M, KD och L val­de att boj­kot­ta de­batt­kväl­len.

– Jag tror att de­batt­kväl­len kom­mer bli li­ka in­tres­sant än­då, men det sig­na­le­rar väl­digt tyd­ligt att de som styr in­te vill lyss­na på med­bor­gar­na, sä­ger Lars Avellán, som ti­di­ga­re dri­vit på frå­gor om öst­ra Ene­by torg, in­nan even­tet.

Roslagsbanan ett äm­ne

Un­der kväl­len kom fle­ra frå­gor att tas upp för dis­kus­sion, bland an­nat fram­ti­den för Roslagsbanan, sam­ar­be­tet med när­lig­gan­de kom­mu­ner och en even­tu­ell tun­nel­för­lägg­ning av E18.

– Det jag fick till svar var att frå­gan (gäl­lan­de E18) är i ett så ti­digt sta­di­um och att de in­te har nå­got att kom­ma med, det fick jag till svar och det hål­ler in­te. Det hand­lar om vå­ra lo­ka­la ge­nom­farts­ga­tor och in­te ba­ra tun­nel­för­lägg­ning­en, sä­ger Lars och fort­sät­ter:

– Många grup­pe­ring­ar käm­pat för det här, en ti­dig di­a­log och det är he­la syf­tet med mö­tet. Nu får vi sa­ker pla­ce­ra­de på sin spets och frå­gan om med­bor­ga­rin­fly­tan­de blir oer­hört vik­tig.

”Kne­pigt att dis­ku­te­ra”

Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, me­nar att be­slu­tet att in­te med­ver­ka på de­batt­kväl­len ta­gits av re­spek­ti­ve ma­jo­ri­tets­par­ti men att man är i sam­syn med Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na.

– Många av frå­gor­na man tar upp är kopp­la­de till E18ut­red­ning­en och det känns kne­pigt att dis­ku­te­ra frå­gor vi in­te har svar på, det är där- för vi har en ut­red­ning för pro­jek­tet och vi som par­ti har hel­ler in­te ta­git ställ­ning sä­ger han.

And­ra par­ti­er är med, ha­de ni in­te ock­så kun­nat det?

– Na­tur­ligt­vis får de pra­ta för sig, men de kanske har ta­git ställ­ning till vil­ken lös­ning de vill se, vil­ket vi in­te har. Vi vill ut­re­da det här or­dent­ligt och då blir det svårt att dis­ku­te­ra frå­gor som på många vis häng­er ihop.

I ett mejl till Dan­de­ryds Ny­he­ter skri­ver Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re Bengt Syl­van föl­jan­de:

”Vil­laä­gar­na Dan­de­ryd har i skrift ut­tryck­li­gen på­ta­lat om vik­ten att man ti­digt in­for­me­rar och för­ank­rar. När man själv ska ar­ran­ge­ra, så har man helt glömt sin egen de­vis. Sent kom in­bju­dan och det fanns ing­en dis­kus­sion med tjäns­te­män­nen om pro­gram­met. Fait ac­com­pli! För­e­ning­en tog för gi­vet att på kort var­sel skul­le al­la stäl­la upp! Det är in­te att bju­da in till en trev­lig di­a­log/de­batt. Tan­ken var god med ut­bild­ning och de­batt. Men det man krä­ver av and­ra, ska man ock­så krä­va av en själv!”!”

Vi vill ut­re­da det här or­dent­ligt och då blir det svårt att dis­ku­te­ra frå­gor som på många vis häng­er ihop.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

MÖTE. Ti­di­ga­re i år höll Dan­de­ryds vil­laä­ga­re ett väl­be­sökt möte i au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um.

MOT­STÅND. Ene­by­bergs­bon Lars Avellán är kraf­tigt en­ga­ge­rad när det kom­mer till för­tät­ning in­om kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.