Hur är Stock­holms­mak­tens gol­f­han­di­kapp?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Andreas Jen­nische 073-600 69 20 andreas.jen­nische@di­rekt­press.se

Al­la USA:s pre­si­den­ter ut­om tre har äg­nat sig åt golf. Men bland makt­ha­var­na på hem­ma­plan är det yt­terst ovan­ligt att svinga, put­ta och hål­la hem­li­ga mö­ten på gree­nen, vi­sar vår un­der­sök­ning.

Trots att gol­fen på se­na­re år gått från att va­ra en ri­ke­mans­sport till att bli folk­lig så finns där all­tid en viss koppling till peng­ar, jet­set-liv och makt.

I USA spe­lar i stort sett al­la pre­si­den­ter golf och på film hålls of­ta hem­li­ga mö­ten mel­lan put­tar­na på gree­nen.

Men hur ser det ut på hem­ma­plan med den sa­ken? Så­där, vi­sar den en­kät­un­der­sök­ning som vi gjort bland lä­nets kom­mun­top­par.

Ba­ra tre styc­ken spe­lar

När vi frå­gat al­la kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­den i lä­nets 26 kom­mu­ner upp­ger ba­ra tre att de spe­lar golf.

Ett för­vå­nan­de re­sul­tat en­ligt Lennart Kal­derén ( M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sa­lem, och här­med att be­trak­ta som lä­nets golf­makt­ha­va­re num­mer ett. Han har in­te ba­ra spe­lat längst ut­an är ock­så den av de till­frå­ga­de som har lägst han­di­cap: 25,1.

Hur känns den ti­teln, golf­makt­ha­va­re num­mer ett i Stock­holms län?

– To­talt ovän­tat. Jag får se det som en pre­sta­tion att jag har lägst han­di­cap sam­ti­digt som jag är den som va­rit hel­tids­po­li­ti­ker längst, i ju­ni blir det 20 år, sä­ger Lennart Kal­derén.

Har haft ett hem­ligt möte på gree­nen nå­gon gång?

– För ett an­tal år se­dan ha­de vi in­om Mo­de­ra­ter­na i lä­net en år­lig tur­ne­ring. Då ha­de vi mö­ten sam­ti­digt. Men op­po­si­tions­rå­det här i Sa­lem (Ar­ne När­ström, S) har ty­värr in­te hit­tat fram till golf­ba­nan än, sä­ger Lennart Kal­derén.

Gjort ho­le in one

Näst mesta gol­fa­ren i sam­man­hang­et är Mat­hi­as Boh­man (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Upp­lands-Väs­by, som har han­di­cap 33–32 och kan skry­ta med att en gång gjort ho­le in one- på hem­ma­ba­nan Väs­by golf­klubb.

Pa­trik Isestad ( S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Nynäs­hamn, är ny­bör­ja­re och har som närms­ta mål att få grönt kort.

På and­ra si­dan At­lan­ten är kopp­ling­en mel­lan mak­ten och gol­fen be­tyd­ligt star­ka­re än här.

An­ders Ask är ut­ri­kes­re­dak­tör på Ekot, fö­re det­ta USA- kor­re­spon­dent och fre­kvent med­ver­kan­de i USA­pod­den. Han be­rät­tar att tren­den med golfspe­lan­de pre­si­den­ter bör­ja­de med Wil­li­am Taft som var USA:s pre­si­dent för cir­ka hund­ra år se­dan.

Se­dan dess är det en­dast tre pre­si­den­ter som IN­TE spe­lat golf; Her­bert Hoo­ver, Har­ry Tru­man och Jim­my Car­ter.

– Många pre­si­den­ter har sett det som en skön av­kopp­ling från pres­sen och stres­sen i äm­be­tet, och pe­kat på att ute på golf­ba­nan är man mer svår­nådd, skri­ver An­ders Ask i ett mejl.

En golf­ba­na som mil­jö ger makt­ha­va­re även möj­lig­het att ha vik­ti­ga mö­ten li­te i skymun­dan.

– Det sägs att Trump ald­rig är så lugn som när han spe­lar golf. Trump ran­kas för övrigt som den skick­li­gas­te spe­la­ren av al­la pre­si­den­ter och har visst lägst han­di­cap, skri­ver Ask.

SPEL. Golf­ba­nan i Upp­lands-Väs­by är där Mat­hi­as Boh­man (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Upp­lands-Väs­by, gär­na spe­lar med nä­ra och kä­ra. Det är in­te Boh­man på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.