Slo­pa en­gångs­gril­len – eld­nings­för­bud

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det är läns­sty­rel­sen i Stock­holm som för­ra vec­kan be­slu­tat att eld­nings­för­bud gäl­ler i Stock­holms län med hän­syn till att det rå­der hög brand­risk i skog och mark ef­ter den se­nas­te ti­dens sol och värme.

För­bu­det om­fat­tar he­la Stock­holms län från och med den 17 maj, kloc­kan 15.00, och va­rar tills vi­da­re.

När eld­nings­för­bud rå­der är grill­ning en­dast tillå­ten vid sär­skilt iord­ning­ställ­da grill­plat­ser som är ut­for­ma­de så att det in­te finns risk för brand­sprid­ning. In­ne­bär det här ett stopp för al­la en­gångs­gril­lar? – Ja. En en­gångs­grill är att räk­na som öp­pen eld, sä­ger Lars-Gö­ran Udd­holm, brand­chef vid Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund.

FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST

SLUTGRILLAT. Just nu rå­der eld­nings­för­bud i he­la Stock­holms län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.