Epa-fö­ra­ren Vil­helm: ”Vis­sa har in­te tå­la­mo­det”

15-åri­ga Vil­helm kör den bå­de äls­ka­de och ha­ta­de Epa-trak­torn. Han be­rät­tar att det ibland blir det stres­sigt med bi­lis­ter som stres­sar.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Ett for­don som syns fre­kvent ute i tra­fi­ken är Epa-trak­to­rer (a-trak­to­rer), om­bygg­da per­son­bi­lar el­ler spe­ci­al­bygg­da for­don där lägs­ta till­låt­na ål­ders­gräns är 15 år.

15-åri­ga Wil­helm Lit­han­der har kört Epa i snart ett år och har re­dan sett ett och ett an­nat när han va­rit ute på vägar­na.

– Som jag har upp­levt det så mär­ker man väl­digt snabbt hur många i tra­fi­ken som tyc­ker oli­ka sa­ker, fram­förallt hur nä­ra och bakom en man lig­ger. Nå­gon som kör­de om mig en gång låg på tu­tan un­der om­kör­ning­en, sä­ger han.

Han be­rät­tar att det kan bli stres­sigt när man kör och får ett släp av bi­lar bakom sig.

– Ibland känns det som folk und­rar ”men var­för kör du så lång­samt?”, det är helt oli­ka. Vis­sa und­rar var­för man ens är ute på vägen.

”Kör nä­ra in­på en”

Men lyck­ligt­vis har Wil­helm in­te va­rit med att någon­ting olyck­ligt in­träf­fat. Och ge­ne­rellt be­skri­ver han att det trots allt är väl­digt säl­lan nå- gon an­nan tra­fi­kant be­svä­rar en.

– Of­tast är det in­te någ­ra pro­blem alls. Men det finns ock­så många bi­lis­ter som in­te bryr sig om sä­ker­he­ten och kör nä­ra in­på en, det hän­der ock­så väl­digt of­ta att folk kör om i väl­digt skar­pa kur­vor, sä­ger han. Han fort­sät­ter: – Jag har gått ige­nom väl­digt myc­ket reg­ler in­för det här, det är liksom den störs­ta bi­ten. Men det märks of­ta att det är många som in­te bryr sig el­ler kom­mer ihåg reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.