Hans trä­båt är en av få ut­val­da

Inge Car­le­son från Tä­by är en av nio båt­ä­ga­re som nu fått sin båt Kmärkt av Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et. – Jag har lagt ett pus­sel, sä­ger han.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ma­ria Svens­son

Trä­bå­ten Sun­beam från 1959 fick en ut­mär­kel­se som in­te många bå­tar får un­der sin livs­tid. Den är i så fint skick att Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et valt att K-mär­ka den.

– Det är väl­dig kul. Det är verk­li­gen en kvit­to och ett er­kän­nan­de in­te ba­ra för mig ut­an för al­la ti­di­ga­re äga­re, sä­ger äga­ren Inge Car­le­son.

Inge har va­rit äga­re till Sun­beam i mind­re än ett år och har lagt myc­ket tid på att sam­la in upp­gif­ter om bå­tens histo­ria.

– Det fanns in­te en sam­lad histo­ria när jag köp­te den, så jag har sam­lat in allt själv. Jag bör­ja­de pra­ta med än­kan till Os­bor­ne Ralph, det var han som bygg­de bå­ten 1959, och ef­ter det har jag lag ett pus­sel, sä­ger han.

Bå­ten kom­mer från bör­jan från Orust på väst­kus­ten och trots att många år har gått så är i stort sett al­la de­lar ori­gi­nal­de­lar.

Trots att det ibland kan va­ra myc­ket ar­be­te med just trä­bå­tar så sä­ger Inge att han äls­kar hant­ver­ket.

– En båt bygg­de man för att man skul­le skö­ta den för all­tid och på grund av att bå­tar­na är så väl­gjor­da blir det även väl­digt vack­ra ting, sä­ger han.

För att få en båt K-märkt, sö­ker båt­ä­ga­ren själv. Bå­ten ska bland an­nat va­ra byggd fö­re 1965 och va­ra i väl­digt gott skick.

En­ligt Fred­rik Blomqvist som är in­ten­dent på Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et så var det en själv­klar­het att Ing­es båt skul­le få ut­mär­kel­sen.

– Den är i väl­digt väl­digt fint skick vil­ket var far­ci­ne­ran­de och trots att han är en gans­ka ny äga­re av bå­ten så vet han så myc­ket om histo­ri­en om bå­ten vil­ket är vik­tigt. Det finns in­te så många trä­bå­tar nu­för­ti­den så det är kul att den är så fin, sä­ger Fred­rik Blomqvist.

– K-märk­ning­en finns för att be­va­ra och bi­dra till den ma­ri­ti­ma histo­ri­en.

FO­TO: PRI­VAT

UT­MÄR­KEL­SE. Tä­by­bon Inge Car­le­son med se­gel­bå­ten Sun­beam (K 25:a) som bli­vit K-märkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.