Kri­tik mot kom­mu­nens gym­na­sie­sko­la

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Skol­in­spek­tio­nen kri­ti­se­rar Dan­de­ryds kom­muns ar­be­te med kom­mu­na­la Dan­de­ryds gym­na­si­um. Bland an­nat kon­sta­te­rar in­spek­tio­nen att fle­ra vik­ti­ga frå­gor tap­pats bort.

Det var i slu­tet av no­vem­ber 2017 som Skol­in­spek­tio­nen be­sök­te Dan­de­ryds gym­na­si­um och kon­sta­te­ra­de en rad pro­blem. Bland an­nat kri­ti­se­ras hur man föl­jer upp sko­lans ar­be­te gäl­lan­de ung­do­mars kon­sum­tion av al­ko­hol och dro­ger.

” Vi­da­re fram­går av gransk­ning­en att in­for­ma­tion om ex­em­pel­vis ung­do­mar­nas alar­me­ran­de drog- och al­ko­hol­va­nor liksom flic­kors ohäl­sa i kom­mu­nen in­te för­an­lett dis­kus­sio­ner och be­slut i ut­bild­nings­nämn­den”, står det i be­slu­tet.

I gransk­ning­en står det ock­så:

”Gransk­ning­en vi­sar att kom­mu­nen un­der många år har haft en or­ga­ni­sa­tion på hu­vud­man­na­ni­vå som bi­dra­git till otyd­lig­het när det gäl­ler vem som ska an­sva­ra för vad. Sa­ker har fal­lit mel­lan sto­lar­na och det har va­rit oklart vart rek­to- rer­na ska vända sig i oli­ka frå­gor.”

Ol­le Reichen­berg ( M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, kän­ner till kri­ti­ken från Skol­in­spek­tio­nen.

– De (Skol­in­spek­tio­nen) kom i säms­ta tänk­ba­ra lä­ge ut­i­från vå­ra för­ut­sätt­ning­ar, vi var mitt up­pe i en om­or­ga­ni­sa­tion, det var en del by­ten av per­so­nal på tjäns­ter och det kan ha bi­dra­git till att de som in­ter­vju­a­des an­såg lä­get som ex­tra oklart, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Rek­torn har ett gans­ka stort man­dat för verk­sam­he­ten på sko­lan. Men vi får ta till oss av Skol­in­spek­tio­nens syn­punk­ter och job­ba för bätt­re sam­ver­kan kring de här frå­gor­na.

I be­slu­tet står det vi­da­re att al­ko­hol- och drog­frå­gan är en av frå­gor­na som ”tap­pats bort”, samt att man hel­ler in­te gjort nå­gon upp­följ­ning el­ler ana­lys av elev­häl­san.

Sko­lans hu­vud­man, i det­ta fall Dan­de­ryds kom­mun, ska re­do­vi­sa se­nast 20 au­gusti till Skol­in­spek­tio­nen vil­ka åt­gär­der som vid­ta­gits.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har för­sökt få tag i sko­lans rek­tor, Vik­to­ria Wal­lin, vid upp­re­pa­de till­fäl­len via te­le­fon ut­an re­sul­tat.

I ett mejl frå­gar vi: Det fram­kom­mer att det finns bris­tan­de kommunikation och otyd­lig­het mel­lan för­valt­ning­ar­na och nämn­der­na, vil­ket drab­bar er rek­to­rer (en­ligt Skol­in­spek­tio­nen), på vil­ket sätt?

”Den nya or­ga­ni­sa­tion på för­valt­ningsni­vå som star­ta­de hös­ten 2017 har vi sto­ra för­hopp­ning­ar på för att un­der­lät­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan för­valt­ning, nämnd och oss som verk­sam­het”, sva­rar hon bland an­nat.

På frå­gan om hur hon ser på kom­mu­nens bris­ter har vi in­te fått svar.

Men vi får ta till oss av Skol­in­spek­tio­nens syn­punk­ter och job­ba för bätt­re sam­ver­kan kring de här frå­gor­na.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

KRI­TIK. Dan­de­ryds kom­mun som är hu­vud­man för Dan­de­ryds gym­na­si­um kri­ti­se­ras av Skol­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.