Så myc­ket höjs hy­ran för stock­hol­ma­re

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Re­sul­ta­tet av årets hy­res­för­hand­ling­ar, som rör drygt en mil­jon bo­stä­der in­om all­män­nyt­tan, in­ne­bär en höj­ning på i ge­nom­snitt 0,98 pro­cent, skri­ver tid­ning­en Hem & Hy­ra.

– En pro­cent i hy­res­höj­ning in­ne­bär drygt en mil­jard kro­nor i för­lo­rad köp­kraft för hus­hål­len, så rim­li­ga hy­resju­ste­ring­ar är vik­ti­ga för he­la sam­hälls­e­ko­no­min och för män­ni­skors möj­lig­het att kon­su­me­ra, kom­men­te­rar Hy­res­gäst­för­e­ning­ens för­hand­lings­chef Er­ik Elm­gren till Hem & Hy­ra ef­ter att höj­ning­en bli­vit känd.

För stock­hol­ma­re som hyr sin lä­gen­het via Svens­ka Bo­stä­der, Stock­holms­hem el­ler Fa­mil­je­bo­stä­der blir hy­res­höj­ning­en 1,30 pro­cent.

FO­TO: ANDREAS ENBUSKE

APP FÖR HEM­MET. Oscar Pro­per­ti­es lan­se­rar en app för ett be­kvä­ma­re hem­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.