35 mil­jo­ner kro­nor till Dan­de­ryds sjuk­hus

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

För att kor­ta vård­kö­er­na och för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen för de som ar­be­tar in­om vår­den har Al­li­an­sen be­slu­tat att skju­ta till 180 mil­jo­ner kro­nor in­för som­ma­ren till akut­sjuk­hu­sen.

Det­ta in­ne­bär att Dan­de­ryds sjuk­hus får 35 mil­jo­ner kro­nor.

– Tack va­re lands­ting­ets go­da eko­no­mi kan vi gö­ra en ny stor sats­ning på att få bort vård­kö­er. Akut­sjuk­hu­sen kom­mer själ­va att få fat­ta be­slut om var peng­ar­na be­hövs som mest. Fler be­slut ska fat­tas av med­ar­be­tar­na i sjuk­vår­den och fär­re av po­li­ti­ker, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd och grupple­da­re, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.