Hur nöj­da pa­ti­en­ter­na i Nor­rort är med sin vård­cen­tral skil­jer sig en del. Det vi­sar en en­kät­un­der­sök­ning från SKL. Så här vill po­li­ti­ker­na gö­ra vår­den mer jäm­lik.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin

Un­der­sök­ning­en ba­se­ras på en­kätsvar från 2017. Jäm­för vi Tä­by, Danderyd och Val­len­tu­na så lig­ger Roslags Näs­bys Hus­lä­kar­mot­tag­ning, följd av Djurs­holms Dok­torn och Djurs­holms Hus­lä­kar­mot­tag­ning, i topp. I and­ra än­den åter­finns Hel­sa Vård­cen­tral i Val­len­tu­na till­sam­mans med Ale­ris Hus­lä­kar­mot­tag­ning i Tä­by cent­rum och Mör­by Vård­cen­tral.

– Får man 94 pro­cent så är det själv­klart jät­te­bra siff­ror om med­bor­gar­na är nöj­da. Men of­ta hand­lar det in­te om att lä­ka­ren står och är snäll mot en ut­an vil­ka för­ut­sätt­ning­ar vård­cen­tra­len har. Lig­ger man på 50 pro­cent be­hö­ver det in­te be­ro på att per­so­na­len gör ett säm­re jobb, ut­an att man har svå­ra­re för­hål­lan­den, sä­ger Dag Lars­son ( S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Vi­da­re me­nar Dag Lars­son att mer peng­ar be­hövs till pri­mär­vår­den för att jäm­na ut skill­na­der­na mel­lan lä­nets vård­cen­tra­ler.

– Vi vill öka den er­sätt­ning som är per­ma­nent för mot- An­na Star­brink (L), häl­so­och sjuk­vårds­lands­tings­råd, sä­ger ge­nom sin ta­les­per­son Rasmus Jonlund att skill­na­den mel­lan re­spek­ti­ve vård­cen­tral mås­te un­der­sö­kas på var­je mot­tag­ning.

– En in­tres­sant sak är att de som va­rit i kon­takt med vår­den som pa­ti­en­ter of­ta är nöj­da­re än be­folk­ning­en i all­män­het. I Danderyd och Tä­by är många väl­digt nöj­da, me­dan det ser säm­re ut i snitt för mot­tag­ning­ar­na i Val­len­tu­na, sä­ger han.

– All­män­spe­ci­a­lis­ter­na be­hö­ver bli fler, och vi har re­dan till­satt fler ut­bild­nings­plat­ser. På riks­dagsni­vå vill vi sat­sa 5,25 mil­jar­der i ett pri­mär­vårds­lyft för att hjäl­pa lands­ting­en att stäl­la om så att vård­cen­tra­ler­na kan ta ett stör­re an­svar. Vi läg­ger ock­så 900 mil­jo­ner kro­nor på fort­bild­ning av lä­ka­re, sä­ger Rasmus Jonlund (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.