Vi re­der ut – här är reglerna på vägen Ef­ter vår se­nas­te ar­ti­kel ”vem äger vägen” har åsik­ter­na ström­mat in. Har al­la rätt till vägen och vil­ka reg­ler gäl­ler egent­li­gen för cy­klis­ter och bi­lis­ter?

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Ma­ria Svensson

Åsik­ter­na har gått isär un­der vec­kan och det ver­kar va­ra svårt att ve­ta vad som egent­li­gen gäl­ler på vägar­na i kom­mu­ner­na. Vi tog ett snack med Samuel Sköl­dö som ar­be­tar som tra­fik­po­lis och som un­der­vi­sat i tra­fik­reg­ler i 27 år.

Får en cy­klist kö­ra på en lands­väg?

– Ja man får kö­ra på de fles­ta vägar om det in­te står en skylt om nå­got an­nat. Men man får som cy­klist ald­rig kö­ra på en mo­tor­tra­fik­led el­ler en mo­tor­väg, sä­ger han.

På trans­port­sty­rel­sen hem­si­da står det ” Om det finns en cy­kel­ba­na, ska du nor­malt an­vän­da den.” Men li­te läng­re ner i reglerna står det även ”Du får dock cyk­la på kör­ba­nan, även om det finns en cy­kel­ba­na, när det är lämp­li­ga­re med tan­ke på färd­må­let”.

Vad är det som gäl­ler egent­li­gen?

– Det är när cy­kel­ba­nan in­te går pa­ral­lellt med vägen, ut­an den går en egen väg kanske in i sko­gen, el­ler att sträc­kan blir av­se­värt läng­re då får man kö­ra på vägen. Men lö­per den pa­ral­lellt med vägen så ska man cyk­la på cy­kel­ba­nan helt en­kelt, sä­ger han.

Fle­ra bi­lis­ter ir­ri­te­rar sig över att cy­klis­ter­na kör i klung­or, får man verk­li­gen gö­ra det?

– Ja, man får kö­ra i bredd om det in­te på­ver­kar el­ler hind­rar tra­fi­ken. Kom­mer det mo­tor­tra­fik så får man ta sig in till väg­kan­ten. Men det är in­te för­bju­det att kö­ra i bredd, sä­ger Samuel Sköl­dö.

Men fle­ra cy­klis­ter kän­ner att de in­te kan cyk­la på cy­kel­ba­nan då de kör myc­ket snab­ba­re än and­ra cy­klis­ter, är det in­te bätt­re om de väl­jer vägen då?

– Nej, så kan man in­te tän­ka. Finns det cy­kel­ba­na ska man kö­ra där och då får man an­pas­sa sin fart till de and­ra som cyklar där. Det är in­te lämp­ligt att cyk­la så fort så man kör in i nå­gon. Ta det lugnt och an­pas­sa far­ten, sä­ger han.

Hur ska man då lö­sa kon­flik­ten mel­lan cy­klis­ter och bi­lis­ter?

– Det lå­ter ju kly­schigt men man mås­te lä­ra sig att ta hän­syn och re­spek­te­ra varand­ra. Sen är det så att den som kör bil har ett ex­tra an­svar när de kör till­sam­mans med oskyd­da­de tra­fi­kan­ter. Man ska ta hän­syn till cy­klis­ter och mot de gå­en­de. Men ing­en har rät­tig­he­ter i tra­fi­ken, ba­ra för att man sit­ter på en cy­kel så ska man in­te bry­ta mot reg­ler som fle­ra gör, sä­ger Samuel Sköl­dö.

Tror du att en ut­bild­ning be­hövs?

– Vi har ing­en tra­fik­un­der­vis­ning i skolan läng­re och det är in­te al­la cy­klis­ter som har kör­kort så där får man lä­sa på li­te grann. Det är grund­reg­ler som al­la ska kän­na till och al­la har eget an­svar att kun­na dem, sä­ger han.

Den som kör bil har ett ex­tra an­svar när de kör till­sam­mans med oskyd­da­de tra­fi­kan­ter. Man ska ta hän­syn till cy­klis­ter och mot de gå­en­de.

ARKIVFOTO: KE­VIN WEDIN

REGELRÄTT. Cy­klis­ten Lars Stjer­feldt tyc­ker man ska lagstad­ga att bi­lar be­hö­ver hål­la 1,5 me­ters av­stånd när de kör om bi­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.