In­ter­na­tio­nell lyx­bil­fest kom­mer till Djur­går­den

Den världs­kän­da bil­träf­fen Cars and Cof­fee når nu Stock­holm. 100 sport­bi­lar ställs ut vid Sjös­hi­sto­ris­ka mu­se­et på Djur­går­den.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

På lör­da­gen 9 ju­ni kloc­kan 11.00 är det dags för en dag i de dy­ra bi­lar­nas tec­ken. Kon­cep­tet kom­mer från bör­jan från USA, men finns nu­mer i he­la värl­den. Ar­ran­gö­rer­na till Sve­ri­ge­pre­miä­ren har lyc­kats loc­ka 88 pri­vat­äg­da lyx- och sport­bi­lar som först ställs ut och se­dan åker i kor­te­ge ge­nom stan.

– Nor­malt är des­sa till­ställ­ning­ar i USA och Sy­deu­ro­pa ett mor­go­ne­ve­ne­mang men vi vill gö­ra ett hel­dags- event av det. Det blir många häf­ti­ga och ex­klu­si­va bi­lar av oli­ka mo­del­ler, sä­ger en av ar­ran­gö­rer­na tilli­ka eve­ne­mang­ets kon­fe­ren­ci­er, Joakim Dy­redand, som till var­dags är re­dak­tör på tid­ning­en Au­to mo­tor & sport.

Utö­ver de pri­va­ta bi­lar­na så är bland an­nat bil­mär­ke­na Ko­e­nigs­egg, Bent­ley, Fer­ra­ri och McLa­ren på plats och vi­sar upp si­na nya mo­del­ler. För den hung­ri­ge så finns ett an­tal food trucks på om­rå­det.

Ar­ran­gö­rens egen fa­vo­rit­bil är en klas­si­ker, Fer­ra­ri 330 P4.

– Det är en re­pli­ka på en täv­lings­bil från 60-ta­let. Den är ex­tremt vac­ker, sä­ger Joakim Dy­redand.

Lan­dets dy­ras­te bil

En an­nan ögon­sten, som dock in­te är hund­ra pro­cent be­kräf­tad att den kom­mer, är en an­nan Fer­ra­ri, näm­li­gen mo­del­len 275 GTB.

– Jag hop­pas verk­li­gen att den kom­mer fin­nas på plats. Det är Sve­ri­ges ab­so­lut dy­ras­te och mest ex­klu­si­va bil.

Det blir många häf­ti­ga och ex­klu­si­va bi­lar av oli­ka mo­del­ler.

JOAKIM DY­REDAND ÄLS­KAR SPORT­BI­LAR. Nu tar han hund­ra så­da­na till Djur­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.