700 mil­jo­ner i bi­drag ska be­ta­las till­ba­ka

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Över 90 000 hus­håll i Sve­ri­ge kan tving­as be­ta­la till­ba­ka de­lar av sitt bo­stads­bi­drag, vi­sar siff­ror från För­säk­rings­kas­san som Hem & Hy­ra har ta­git fram. Siff­ran är den högs­ta på sju år och nu vill För­säk­rings­kas­san se en för­änd­ring av sy­ste­met.

Den to­ta­la sum­man som ska åter­be­ta­las lan­dar på över 700 mil­jo­ner kro­nor.

Av des­sa står Stock­holms hus­håll för cir­ka 130 mil­jo­ner följt av Väst­ra Gö­ta­land och Skå­ne med 119 re­spek­ti­ve 109 mil­jo­ner kro­nor i åter­krav.

Den 1 ja­nu­a­ri 2020 fö­reslås en ny änd­ring trä­da i kraft där ut­be­tal­ning­en av bo­stads­bi­drag ska ba­se­ras på fak­tisk in­komst i stäl­let för en upp­skat­tad in­komst, vil­ket skul­le med­fö­ra att åter­be­tal­ning­en för­svin­ner helt, en­ligt Hem & Hy­ra.

FO­TO: MOSTPHOTOS

POPPIS. Ka­kel­ug­nar och tak­höjd står högt på mång­as öns­ke­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.