Lis­ta för unga: Ak­ti­vi­te­ter­na som för­gyl­ler ditt som­mar­lov

Som­mar­lo­ven bör­jar när­ma sig och rå­kar en va­ra hem­ma i Danderyd un­der som­ma­ren så är var­je vec­ka fylld av oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Ut­an­för Djurs­holms slott sit­ter ett gäng per­so­ner som ska se till att det finns mäng­der av sa­ker att gö­ra i som­mar för Dan­de­ryds barn och ung­do­mar. På sche­mat står allt från att pro­va på spor­ter som ten­nis och bas­ket till att fri­tids­går­dar­na tar ”bubble­balls” till Fri­ber­ga­går­den och åker ut på en mängd ak­ti­vi­te­ter.

– Det ska ba­ra va­ra att kom­ma och gå som man kän­ner för det, och det är gra­tis. Det är många i Danderyd som åker iväg, det vet vi om, men det finns ock­så många som är hem­ma och vi har sett att vi lyc­kats nå ut med in­for­ma­tio­nen till fler och fler, sä­ger fri­tids­le­da­ren Olov Hägg­mark.

Ald­rig hänt så myc­ket

Var­je ons­dag mel­lan vec­ka 26-32 kom­mer även Ene­by­bergs IF bju­da in till spon­tan­fot­boll och det krävs var­ken an­mä­lan el­ler att man är en boll­trol­la­re.

– Jag tror in­te att det har hänt li­ka myc­ket på som­ma­ren som det gör nu, jag tror man ti­di­ga­re ut­gått myc­ket från att al­la är iväg, sä­ger Ma­rie Sten­sjö som är kans­list för ”Ber­get”.

– Vi har ju ett in­teg­ra­tions­lag, och där tror jag och hop­pas att många kom­mer kom­ma och spe­la. Det kanske kom­mer noll, det kanske kom­mer 40, men vi är där och re­do, fort­sät­ter hon.

Grand fi­na­le

I slu­tet av som­ma­ren, den 15 au­gusti, vid Fri­ber­ga­sko­lans fot­bolls­plan av­slu­tas som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter­na med ut­om­hus­bio på en duk som är åt­ta me­ter hög och he­la 14 me­ter bred. Exakt vad det blir för film är i dags­lä­get in­te klart, men nå­got som loc­kar så många som möj­ligt.

– Dan­de­rydsbor­na kom­mer se­na­re kun­na väl­ja mel­lan tre fa­mil­je­fil­mer, sä­ger Jo­nas Jons­son, fri­tids­chef och kul­tur­sam­ord­na­re på Dan­de­ryds kom­mun.

Jag tror in­te att det har hänt li­ka myc­ket på som­ma­ren som det gör nu, jag tror man ti­di­ga­re ut­gått myc­ket från att al­la är iväg.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

SOMMARSAMMANTRÄDE. Åt­skil­li­ga är de föreningar och verk­sam­he­ter som ser till att Dan­de­ryds barn och unga ska ha fullt med ak­ti­vi­te­ter att gö­ra i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.