Norm­bry­ta­ren Emma tän­ker skri­va sig in i fram­ti­den

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Jag har skri­vit så länge jag kan min­nas. Jag star­ta­de med bild­be­rät­tel­ser och bör­ja­de skri­va mer och mer sen när jag lär­de mig. På låg­sta­di­et fick vi va­ra in­ne på ras­ten och skri­va på da­torn. Det gjor­de jag jämt. Det var väl mot­sva­ran­de kor­ta no­vel­ler som jag skrev då.

Of­ta har jag ett stör­re pro­jekt som på­går, se­dan skri­ver jag kor­ta­re no­vel­ler vid si­dan om. Nu är jag på si­dan 99 i nå­gon som för­hopp­nings­vis blir en läng­re bok. Jag skri­ver om en tjej som träf­far en tjej. Dit­tills har hon in­te fun­de­rat på sin lägg­ning. Det sak­nas, det är all­tid en tjej som blir kär i en kil­le som är bad boy. Det är myc­ket duk­tig flic­ka-syndro­met i böc­ker. Jag vill bry­ta den nor­men.

Jag kan in­te tän­ka mig ett liv där jag in­te skri­ver. Det är mitt sätt att han­te­ra käns­lor.

En dag såg jag en plansch här i skolan om no­vell­täv­ling­en, så var jag uttrå­kad och sat­te mig ner och skrev. Jag skic­ka­de in den och fick mejl om att jag var en av åt­ta fi­na­lis­ter. Det kom li­te som en chock att jag blev topp tre sen, men det be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Man är gans­ka osä­ker på vad man gör även om jag fått myc­ket lovord och all­tid fått hö­ra att jag kom­mer kom­ma nå­gon vart med mitt skri­van­de.

Må­let just nu är att min bok ska bli klar, helst i år. Jag ska för­sö­ka fin­na mo­det att skic­ka in den till för­lag. Nå­got har stop­pat mig ti­di­ga­re, men nu när jag kom på andra­plat­sen var det nå­got som släpp­te.

Dröm­men för fram­ti­den har va­rit att bli jour­na­list el­ler för­fat­ta­re. Jag kan in­te tän­ka mig ett liv där jag in­te skri­ver. Det är mitt sätt att han­te­ra käns­lor. Främst skri­ver jag när jag mår då­ligt. Det är lät­ta­re att ut­tryc­ka sorg än lyc­ka, även om jag för­sö­ker ba­lan­se­ra det. Jag skri­ver dag­bok och när jag går bort kan nå­gon lä­sa ige­nom min livs­hi­sto­ria. Det är en väl­digt fin tan­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.