Dags att by­ta skyl­ten – nu får Da­ger­man sin stig

Ef­ter fle­ra år av kamp för namn­byte på den kor­ta vägen i Ene­by­berg så sker på sön­dag namn­by­tet från Bä­versti­gen till Da­ger­mans stig.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin

Nu på sön­dag, den 3 ju­ni kloc­kan 15.00, sker det of­fi­ci­el­la namn­by­tet av vägen Bä­versti­gen till Da­ger­mans stig i Ene­by­berg.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har i fle­ra om­gång­ar skri­vit om de oli­ka tu­rer­na som skett un­der de se­nas­te åren. Men det var i sep­tem­ber 2017 som för­valt­nings­rät­ten av­slog en an­nan gran­nes över­kla­gan och namn­by­tet änt­li­gen fick grönt ljus.

Käm­pat länge

En som dri­vit på namn­by­tet all­ra hår­dast är Gös­ta Mal­men­gård som bor på det som snart he­ter Da­ger­mans stig, han bor även i hu­set där den kän­da för­fat­ta­ren lev­de sin sista tid i li­vet. Och han ser minst sagt fram mot sön­da­gen.

– Det är ju helt otro­ligt allt­så, det ska bli väl­digt väl­digt ro­ligt och det blir tred­je gång­en gillt, sä­ger han. Gös­ta har käm­pat med namn­by­tet i tolv år och de två ti­di­ga­re gång­er­na har för­sla­get av­sla­gits.

– Nu kom­mer nam­net på kar­tan och un­der årens lopp har folk und­rat var han bod­de nå­gon­stans och nu blir det li­te lät­ta­re. När han bod­de här var vägen en stig och det var många som såg ho­nom gå här, sä­ger Gös­ta.

Över­kla­gan sin­ka­de

Skylt­by­tet sker av kom­mu­nal­rå­det Ol­le Reichen­berg (M) och ef­teråt blir det ”kaf­fe och dopp” ord­nat av Gös­ta Mal­men­gård till­sam­mans med Ene­by­bergs gårds för­e­ning.

– Even­tu­ellt blir det li­te un­der­håll­ning, jag har dock själv in­te sjung­it upp rik­tigt än­nu. Men Hel­ge Skoog el­ler Mar­ga­re­ta By­ström kanske lä­ser någon­ting. Sen är det synd att Lo Da­ger­man (dot­ter till Stig Da­ger­man) in­te kom­mer.

Det som bland an­nat gjort att namn­by­tet dröjt är den över­kla­gan som kom från en när­bo­en­de fa­milj. I sin över­kla­gan me­nar man att det in­te skul­le va­ra värt be­svä­ret.

”Vi an­ser att be­svä­ret, som en så­dan änd­ring skul­le in­ne­bä­ra, vi­da över­sti­ger den för­del som skul­le kun­na tän­kas ge om­rå­det”, skri­ver de bland an­nat.

Ing­en bä­ver sy­nes än

De me­nar ock­så på att om­rå­det in­te bor­de ha präg­lat hans för­fat­tar­skap.

”Da­ger­man bod­de i Ene­by­berg en­dast de sista tre åren av sitt liv, så det är knap­past det­ta om­rå­de som har präg­lat hans för­fat­tar­skap. In­te hel­ler har han på den­na kor­ta tid satt nå­gon sär­skild prä­gel på om­rå­det”.

Gös­ta be­to­nar dock i den in­bju­dan han de­lat ut i brev­lå­dor i om­rå­det att in­te hel­ler nå­gon bä­ver har synts till, men att många såg Stig Da­ger­man vand­ra upp till Torn­vil­lan.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

NAMN­BYTE. Gös­ta Mal­men­gård har un­der fle­ra år dri­vit på att änd­ra ”Bä­versti­gen” till ”Da­ger­mans stig”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.