Hög tid att fi­ra Mo­der Svea

Vi fes­tar kanske in­te som norr­män­nen, men det finns gott om möj­lig­he­ter att fi­ra på ons­dag. Vi har sam­lat ett gäng na­tio­nal­dags­tips, de all­ra fles­ta med fo­kus på bar­nen. Kol­la vad som hän­der nä­ra dig!

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

IN­NERS­TAN

SKAN­SEN Här fi­ras det he­la da­gen med flagg­verk­stad, an­sikts­mål­ning, folk­dans, pys­sel och and­ra ak­ti­vi­te­ter för barn. Da­gen av­slu­tas med kon­sert på Sol­li­den­sce­nen, med kän­da namn på sce­nen och kung­lig­he­ter i publi­ken. När: 11:00-19:30.

GÄR­DET Na­tio­nal­dags­ga­lop­pen sat­sar på fa­mil­je­fest med fo­kus på bar­nen. Bland an­nat ord­nas pon­ny­lopp, och unga be­sö­ka­re kan testa pon­ny­rid­ning, få an­sikts­mål­ning och skju­ta slang­bel­la. Det finns även chans att spe­la fot­boll med da­mer från Djur­går­dens elit­lag samt skju­ta i mål med herr­spe­la­re och dam­spe­la­re från Djur­går­dens elit­hoc­key­lag. Tra­di­tions­en­ligt ord­nas ock­så hatt­pa­rad. När: 11.30–16.30.

GÄRDETS SPORTFÄLT Gär­det Ga­mes ord­nar spor­tigt fi­ran­de. Här kan barn och ung­do­mar pro­va på oli­ka id­rot­ter. Spe­la fot­boll, testa bas­ket, cric­ket och be­ach­vol­ley. Gil­lar du tuffare tag finns ame­ri­kansk fot­boll. Stock­holms stad er­bju­der al­la be­sö­ka­re att testa ute­gym och grupp­trä­ning. När: 10–16.

RÅLAMBSHOVSPARKEN Kungs­hol­mens år­li­ga na­tio­nal­dags­fi­ran­de äger rum i Rå­lis och på Smedsudds­ba­det. Kul­tur­sko­lan med vän­ner bju­der på ett fullspäc­kat mu­sik­pro­gram he­la ef­ter­mid­da­gen. Träf­fa stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker, trä­na, få an­sikts­mål­ning och tit­ta på upp­trä­dan­den. När: 12.00–18. På Smedsudds­ba­det ord­nas strand­fest 13–19.

HUMLEGÅRDEN Scen­pro­gram med Kul­tur­sko­lan Stock­holm: dans, te­a­ter och mu­sik för al­la åld­rar, från drag­spel och folk­mu­sik till jazz, funk och Mo­town. Hum­le­går­dens pro­me­na­dor­kes­ter spe­lar. Barn­ak­ti­vi­te­ter som hopp­borg, snick­ring, flagg­till­verk­ning och korv­grill­ning. När: 12-16.30.

SÖDERMALM I gif­tas­tan­kar? På Sö­der ord­nas drop in-vig­sel i 1700-tals stu­gor­na i Vi­ta­bergspar­ken, Mäs­ter Pers gränd 4. Ta med varand­ra, le­gi­ti­ma­tion och en god­känd hin­der­s­pröv­ning från Skat­te­ver­ket. Re­gi­stre­ring sker i So­fia kyr­ka mel­lan kloc­kan 10 och 14. Minst en mås­te va­ra med­lem i Svens­ka kyr­kan. Ef­teråt bju­der So­fia för­sam­ling på tår­ta och al­ko­hol­fritt bub­bel. När: 11-16.

NORR OCH VÄS­TER OM STAN

GOLFÄNGARNA I SUND­BY­BERG Upp­trä­dan­den på scen med Kal­le Mo­ra­eus, Olivia Eli­as­son och LIAMOO. På plats finns re­stau­rang­tält, po­li­ti­ker­tält, pro­va-på-ak­ti­vi­te­ter som pon­ny­rid­ning, an­sikts­mål­ning, hopp­bor­gar, klät­ter­vägg och ti­vo­li. När: 12–19.00.

HAGAPARKEN SOL­NA Kung­li­ga Ope­ran bju­der, till­sam­mans med Sol­na stad och Kung­li­ga Hov­sta­ter­na, in till fi­ran­de. Det blir allsång, dans, mu­sik och pick­nick i det grö­na. Fi­ka, mat och dryck säljs på fle­ra plat­ser i par­ken. När: 11–16.

EDSBERGSPARKEN, SOL­LEN­TU­NA Scen­pro­gram med Han­na Hed­lund, Janne Schaffer, Ja­kob Sta­dell, Isac Sta­dell, Mr Po­si­ti­ve och Sol­len­tu­na Sym­fo­nior­kes­ter. Do­reen Måns­son och Zeb­ra sjung­er med bar­nen. När: 13-16.

SPÅNGA BY Barn­fö­re­ställ­ning med Cir­kus Cir­kör, pon­ny­rid­ning och an­sikts­mål­ning står på pro­gram­met när stads­de­len ar­ran­ge­rar na­tio­nal­dags­fi­ran­de. En bal­long­konst­när kom­mer ock­så att fin­nas på plats. Fi­ran­det in­leds med tal av lo­ka­la po­li­ti­ker­na Sus Andersson (MP) och Ole-Jör­gen Pers­son (M) kloc­kan, följt av allsång med Klas Ljung­berg. När: Start 12.30.

HESSELBY SLOTT Här blir det mu­sik med bland an­nat Me­lo­di­festi­val­vin­na­ren Ro­bin Bengtsson, rund­vand­ring i slot­tet och an­nat skoj. – Det har kom­mit öns­ke­mål från med­bor­ga­re om att fi­ra na­tio­nal­da­gen på slot­tet och för­ra året lo­va­de vi att vi skul­le va­ra det i år, sä­ger Ka­dir Ka­sir­ga (S), ord­fö­ran­de i Häs­sel­by-Väl­ling­by stads­dels­nämnd.

VAL­LEN­TU­NA Val­len­tu­na kul­tur­hus ord­nar en fa­mil­je­dag med mu­sik, dans och sång. Tal av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pa­ri­sa Lil­jestrand och ut­del­ning av Gre­ta Per­sonsti­pen­di­et. Kul­tur­hu­set har öp­pet kl 10-16. På Tu­na torg finns hopp­borg.

FEJSTAJM! Möj­lig­he­ten att få ditt an­sik­te må­lat finns li­te var stans.

Ma­til­da Lundberg Te­le­fon: 073-600 69 17 E-post: ma­til­da.lundberg@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.