Pla­nen för nya re­tur­par­ken

I ju­ni bju­der kom­mu­nen in Dan­de­rydsbor för att hö­ra mer om pla­ner­na gäl­lan­de den pla­ne­ra­de re­tur­par­ken i Ene­by­berg. Men in­nan fär­digt be­slut klub­bas kan det ta tid.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se Ke­vin Wedin

Re­dan i slu­tet av 2016 be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen i Danderyd om att in­le­da pla­ner­na för att an­läg­ga en re­tur­park på Ene­by­bergs­vä­gen, strax sö­der om Dan­de­ryds gol­fcen­ter.

Och den 13 ju­ni tar man med all­män­he­ten in i näs­ta fas av pro­jek­tet då man hål­ler ett öp­pet mö­te i Ke­ving­e­sko­lans mat­sal till­sam­mans med Sö­rab, som an­sva­rar för av­falls­han­te­ring­en i Danderyd.

– Det är ett ti­digt in­for­ma­tions­mö­te där det hand­lar om att Sö­rab får en möj­lig­het att be­rät­ta om re­tur­par­ken och så ska vi be­rät­ta om den kom­man­de de­talj­plaw­ne­pro­ces­sen och hur vi lig­ger till, sä­ger Jo­nas Carlsson, plan­ar­ki­tekt på Dan­de­ryds kom­mun.

Nä­ra till E18

Nå­got exakt da­tum för när de­talj­pla­nen ska va­ra fär­dig är in­te be­slu­tad. Det blir ti­di­gast års­skif­tet 2019/2020 och Jo­nas Carlsson me­nar att det kan kom­ma att ta tid in­nan re­tur­par­ken väl står på plats på Ene­by­bergs­vä­gen.

– Det är ett po­li­tiskt an­ge­lä­get ären­de, men det tar tid då det är fle­ra re­miss­in­stan­ser som det ska gå ige­nom, det är in­te nå­got snabbt pro­ces­sä­ren­de, sä­ger han.

Fle­ra an­led­ning­ar

En­ligt Jo­nas Carlsson finns det fle­ra an­led­ning­en till var­för plat­sen längs Ene­by­bergs­vä­gen är bra för en re­tur­park.

– Den har valts av ett an­tal kri­te­ri­er. Dels mås­te den va­ra centralt be­lä­gen och till­gäng­lig för al­la en­kelt, vil­ket den här plat­sen är. Dels är det ock­så vik­tigt med när­he­ten till E18 och över­gri­pan­de väg­nät så att de tunga trans­por­ter­na lätt kan le­das ut, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Sen är det en plats som idag re­dan är på­ver­kad av bul­ler och är gran­ne med Svens­ka kraft­näts an­lägg­ning vil­ket gör att man på plat­sen än­då in­te ha­de kun­nat byg­ga ex­em­pel­vis bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.