SA BRA AR VARDCENTRALEN SOM DU GAR TILL

Hel­hets­in­tryc­ket av vård­cen­tra­ler­na i Nor­rort skil­jer sig. Det vi­sar en en­kät­un­der­sök­ning från SKL. På topp lig­ger Roslags Näs­by Hus­lä­kar­mot­tag­ning tätt följt av Djurs­holms Dok­torn. Så bra är vård­cen­tra­len du går till

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svensson Ke­vin Wedin Hege Hellström nor­rort@di­rekt­press.se

Det är lugnt på Roslags Näs­by Hus­lä­kar­mot­tag­ning. I vänt­rum­met sit­ter en äld­re man som pre­cis är på väg hem ef­ter ett be­sök hos lä­ka­ren. Verk­sam­hets­che­fen Jan­ni­ka Ek­ström ger ho­nom en kram in­nan han går.

– Vi har så trev­li­ga pa­ti­en­ter, de är de per­so­ner­na som gör att man trivs och att man får myc­ket till­ba­ka i job­bet, sä­ger hon och ler.

Roslags Näs­by Hus­lä­kar­mot­tag­ning ham­na­de högst upp på SKL: s lis­ta i an­tal nöj­da pa­ti­en­ter, i kom­mu­ner­na Tä­by, Val­len­tu­na och Danderyd, om man tit­tar på hel­hets­in­tryc­ket. Re­sul­ta­tet tog de som ett kvit­to på att de är på rätt väg.

– Det känns så kul. Vi ham­na­de i topp för­ra året med och då var det en över­rask­ning. Nu känns det ba­ra bra att vi lyc­kats hål­la up­pe vår kva­li­té, sä­ger vd Ul­ri­ka Tour­bi­er.

”Få till bätt­ra flö­den”

Vård­cen­tra­len har se­dan de öpp­na­de 2015 le­gat på topp i mät­ning­ar­na hos SKL och verk­sam­hets­che­fen Jan­ni­ka Ek­ström tror att en bi­dra­gan­de fak­tor till de bra re­sul­ta­ten är just att de ny­li­gen öpp­na­de.

– Vi och pa­ti­en­ter­na fick öpp­na upp till­sam­mans. Jag tror att vi har lyc­kats på grund av vårt per­son­li­ga be­mö­tan­de och att vi har bra kon­ti­nu­i­tet, vå­ra pa­ti­en­ter vill- och får i många fall träf­fa sam­ma lä­ka­re, sä­ger hon.

Un­der det se­nas­te åren har vård­cen­tra­len fått allt fler pa­ti­en­ter, idag är 3000 lis­ta­de hos dem. Men trots att de fles­ta pa­ti­en­ter är nöj­da tror de att vår­den i lä­net än­då mås­te or­ga­ni­se­ras bätt­re.

– Vi har likt många and­ra vård­cen­tra­ler vän­te­ti­der till spe­ci­a­list­lä­kar­na och dröm­men är att vi helt kan trol­la bort dem, men det går in­te i dag. Al­la vet att all­män­spe­ci­a­lis­ter är en brist­va­ra idag, sä­ger Ul­ri­ka Tour­bi­er.

– Man mås­te över­lag få till bätt­re flö­den in­om vår­den och att vår­den blir mer lät­till­gäng­lig för al­la pa­ti­en­ter. Myc­ket av den spe­ci­a­list­vård som skötts på sjuk­hu­set ti­di-

Djurs­holm in­te långt ef­ter

Strax un­der Roslags Näs­by ham­nar Djurs­holms Dok­torn. Lä­ka­ren Va­le­ria Åh­gren, spe­ci­a­list i all­män­me­di­cin och ge­ri­a­trik, star­ta­de Djurs­holms Dok­torn för 18 år se­dan.

– Vad det be­ror på? Jag tror kon­ti­nu­i­tet mel­lan lä­ka­re och pa­ti­en­ten är väl­digt vik­tig. Själv­klart ock­så till­gäng­lig­he­ten, att det ska va­ra en­kelt att kom­ma hit och jag tror vi är bätt­re på att snabbt ge ti­der och kan träf­fa pa­ti­en­ter som be­hö­ver vård, sä­ger hon.

In­nan Va­le­ria star­ta­de sin mot­tag­ning ar­be­ta­de hon åt­ta år på lands­tings­driv­na vård­cen­tra­len vid Djurs­holms torg och dess­förin­nan på Dan­de­ryds sjuk­hus. En an­nan aspekt hon lyf­ter fram är en nä­ra kon­takt mel­lan lä­ka­re och pa­ti­ent.

– Vi har över 3000 per­so­ner som har valt oss och det är in­om he­la lä­net, så det finns de som åker åt­ta, nio mil för att kom­ma hit och det blir jag ta­gen av. Skul­le or­ga­ni­sa­tio­nen bli än­nu stör­re så skul­le det bli än­nu mer att ad­mi­ni­stre­ra och det är mitt störs­ta di­lem­ma, sä­ger hon.

Ef­ter att ha job­bat in­om pri­mär­vår­den i över 20 år i Danderyd så har hon idag fle­ra ge­ne­ra­tio­ner av pa­ti­en­ter som al­la be­sö­ker hen­nes mot­tag­ning.

– Här finns väl­digt höga krav. Vå­ra pa­ti­en­ter är ibland vå­ra eg­na kol­le­gor och är själ­va väl­digt bra på­läs­ta.

I Val­len­tu­na knep Hus­lä- kar­mot­tag­ning­en Ko­ral­len en de­lad förstap­lats men ett snit­tet på 79,5, (en siff­ra som ock­så gran­nen Val­len­tu­na hus­lä­kar­grupp får, men med läg­re snitt på någ­ra punk­ter).

Hil­le­vi Jans­son, en­hets­chef, och Ma­rie Nilsson Fredriksson, verk­sam­hets­chef, har ki­kat när­ma­re på siff­ror­na.

– Det pa­ti­en­ter­na är nöj­dast med är till­gäng­lig­he­ten, det är lätt att nå oss per te­le­fon, me­dan vi får läg­re be­tyg för kon­ti­nu­i­tet, till ex­em­pel att man får träf­fa sam­ma lä­ka­re. Det ska vi job­ba på, sä­ger Ma­rie Nilsson Fredriksson.

En sak hon tror upp­skat­tas av pa­ti­en­ter­na är lug­net i vänt­rum­met. Det finns ing­en drop in-mot­tag­ning här, ut­an ba­ra bo­ka­de akut­ti­der.

– Om man tit­tar in hos de som har drop-in kan det va­ra väl­digt myc­ket folk. Var man in­te sjuk in­nan så blir man. Tänk in­flu­en­sa­ti­der, och så sit­ter Ag­da, 89 år och hjärt­sjuk där, sä­ger Hil­le­vi Jans­son.

Har haft list­nings­stopp

Trots att Hus­lä­kar­mot­tag­ning­en Ko­ral­len får en förstap­lats i Val­len­tu­na, är de en bit ef­ter siff­ror­na för mot­tag­ning­ar­na i Tä­by och Danderyd. Ma­rie Nilsson Fredriksson tror det kan be­ro på att de har hög­re per­so­naltät­het på Ko­ral­len.

– Vi job­bar med att re­kry­te­ra, men det är känt att det är brist på per­so­nal, sä­ger hon.

– Ja, det är ett sam­hälls­pro­blem, fyl­ler Hil­le­vi Jans­son i. Hon be­rät­tar att Ko­ral­len ett tag ha­de list­nings­stopp, men att nya pa­ti­en­ter nu kan lis­ta sig där igen.

– Det finns ett omätt­ligt be­hov av vård. I vänt­rum­met sit­ter Eva Här­lin och vän­tar på sin tur – och hon hål­ler med om att Ko­ral­len är bra.

– Det är jät­te­bra här. Det är all­tid möj­ligt att få tag på folk och det är trev­li­ga män­ni­skor. Och så är det li­te lug­na­re, in­te jät­te­myc­ket folk som på and­ra stäl­len. Det är bra lä­ka­re och per­so­nal, sä­ger Eva Här­lin.

FO­TO: MA­RIA SVENSSON

LIG­GER I TOPP. Roslags Näs­by Hus­lä­kar­mot­tag­ning i Tä­by har se­dan de öpp­na­de 2015 le­gat på topp i mät­ning­ar­na hos SKL. Vd Ul­ri­ka Tour­bi­er tror att lands­ting­et mås­te ar­be­ta med att mins­ka vän­te­ti­der till spe­ci­a­list­lä­kar­na.

STO­RA SKILNADER. Hel­hets­in­tryc­ket av vård­cen­tra­ler­na i Nor­rort skil­jer sig myc­ket. Nu vill An­na Star­brink (L) och Dag Lars­son (S) gö­ra vår­den mer jäm­lik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.