När vi näs­tan svet­ta­des ihjäl på vår re­dak­tion

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - LOTTEN ENGBOM Tf ny­hets­chef Pra­ta med mig! lotten.engbom@ di­rekt­press.se

Vi har haft li­te oli­ka pro­blem med vär­me och ven­ti­la­tion på vår re­dak­tion. I vint­ras satt vi med dun­jac­kor­na på för att ha det nå­gorlun­da be­hag­ligt. När vär­men nu slog till i he­la Sve­ri­ge slog den till med dub­bel kraft mot vår re­dak­tion. Det var så fruk­tans­värt varmt att vi fick åka och kö­pa fläk­tar till var­je skriv­bord för att ens kun­na ar­be­ta. Luf­ten var tjock, so­len stek­te in ge­nom fönst­ren, ögo­nen var tor­ra av allt fläk­tan­de och in­ter­vju­per­so­ner kla­ga­de på att det blås­te så myc­ket i bak­grun­den att de knappt hör­de vad vi sa.

När fas­tig­hets­skö­ta­ren sen sa ”ni har väl dra­git ner på vär­men?” blev det pin­samt. Den stod visst på 30 gra­der. Där ha­de vi sut­tit och svet­tats ihjäl ut­an mins­ta tan­ke på att vi skru­va­de upp vär­men till max i vint­ras. Nu är vi, för­u­tom li­te dum­för­kla­ra­de, i al­la fall sva­la och be­låt­na. Dess­utom är vi all­tid sug­na på ny­hets­tips – så hör av dig till oss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.