Här väx­er Ös­ter­malms se­nas­te krog­stråk fram Längs Er­ik Dahl­bergsal­lén väx­er Ös­ter­malms nya krog­stråk fram. Det se­nas­te till­skot­tet är en hel­ve­gansk snabb­mats­re­stau­rang.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Jag tror det blir per­fekt att öpp­na här.

Re­dan 2015 bör­ja­de fas­tig­hets­ä­ga­ren AMF Fas­tig­he­ter att ut­veck­la de­len av Fäl­tö­versten som vet­ter ut mot Er­ik Dahl­bergsal­lén. Idén är att öpp­na upp den stäng­da de­len av bygg­na­den med re­stau­rang­er och först ut var Klang Mar­ket och Subway som öpp­na­de då.

Nu stor­sat­sar man med fy­ra nya re­stau­rang­er som till­sam­mans med de be­fint­li­ga ska bil­da en ny krog­ga­ta.

Se­dan ti­di­ga­re är det klart att den ita­li­ens­ka fa­mil­jeäg­da pas­ta­re­stau­rang­en Vis­sa­ni samt bur­gar­ked­jan Phil’s Bur­ger öpp­nar.

Hel­ve­gansk re­stau­rang

Nu kan Stock­hol­mDi­rekt be­rät­ta att den tred­je kro­gen blir hel­ve­gans­ka Ve­gan House. Den kom­mer flyt­ta in vägg i vägg med Phil’s, i den djur­af­fä­rens gam­la lo­kal.

– Det kanske vo­re mer vän­tat att öpp­na på Sö­der. Men jag tror det blir per­fekt att öpp­na här, ef­tersom vi gör nå­got som sak­nas runt Kar­la­plan, sä­ger Susanne Wall­man vars krog kom­mer fo­ku­se­ra på bland an­nat bur­ga­re, piz­zet­ta, sal­la­der och ve­gans­ka mil­ks­ha­kes. Tan­ken är att kon­cep­tet ska växa och man pla­ne­rar att öpp­na fler stäl­len runt om i stan.

Vil­ken krog som ska öpp­na i störs­ta lo­ka­len på hör­net – i Swed­banks gam­la kon­tor – är än­nu in­te klart. Där på­går för­hand­ling­ar med fle­ra in­tres­se­ra­de krö­ga­re.

– För­hopp­ning­en är att det hin­ner bli klart så att he­la strå­ket kan öpp­na sam­ti­digt, nå­gon gång kring må­nads­skif­tet au­gusti/sep­tem­ber, sä­ger To­bi­as Ed­berg, cent­rum­chef för Fäl­tö­versten.

FO­TO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

VEGANSKT. Susanne Wall­man ska lä­ra Ös­ter­malms­bor­na att kä­ka helt oa­ni­ma­liskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.