Gam­malt vård­bo­en­de blir bo­stä­der

På grund av svå­rig­he­ter att hy­ra ut lo­ka­ler­na så om­vand­las nu ti­di­ga­re för­sko­le­lo­kal och vård­bo­en­de i Mör­bylund till 36 lä­gen­he­ter.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen meddelade HSB Stock­holm att man har för­vär­vat fle­ra lo­ka­ler i HSB:s bo­stads­rätts­för­e­ning­en Mör­bylund. Ti­di­ga­re lo­ka­ler som kon­tor, för­sko­la och ett vård­bo­en­de blir nu bo­stä­der.

– Vi om­vand­lar lo­ka­ler som har va­rit svå­ra för för­e­ning­en att hy­ra ut. Vi har re­dan på­bör­jat bygg­na­tio­nen av de 21 förs­ta lä­gen­he­ter­na och där hop­pas jag att vi kan bör­ja säl­ja lä­gen­he­ter­na re­dan un­der se­na hös­ten, sä­ger Anders Jo­achims­son, af­färs- om­rå­des­chef på HSB Stock­holm, till Dan­de­ryds Nyheter.

Hop­pas på stu­den­ter

To­talt kom­mer det att bli 36 lä­gen­he­ter och in­te någ­ra kom­mer va­ra stör­re än max två rum.

– Det blir inga lä­gen­he­ter som är stör­re än två­or. Vi har tänkt oss en po­ten­ti­ellt ung mål­grupp här. Det är ex­em­pla­riskt för stu­den­ter med nä­ra till Stock­holms uni­ver­si­tet och KTH, sä­ger Anders.

Dan­de­ryds Nyheter har i fle­ra om­gång­ar även skri­vit om det jät­te­pro­jekt som JM dra­git igång, ett pro­jekt som kom­mer in­ne­bä­ra cir­ka 400 lä­gen­he­ter. Det byg­get ska ske i fy­ra etap­per och man hop­pas kun­na kom­ma igång med den förs­ta husstom­men un­der näst­kom­man­de vår. Må­let är att samt­li­ga lä­gen­he­ter ska va­ra på plats 2023.

”Ska bli kul”

– Det här är stats­ut­veck­ling för oss ef­tersom det är så stort och det ska bli kul att va­ra med och för­hö­ja he­la om­rå­det. E18 är nä­ra, när­het till na­tur finns, man har tun­nel­ba­na – det finns många kva­li­té­er för att ska­pa nå­got fint, sa Magnus An­ders­son, VD på Aros Bostad, ti­di­ga­re till Dan­de­ryds Nyheter.

Och även Anders Jo­achims­son är po­si­tivt in­ställd till pla­ner­na i om­rå­det:

– Vi tyc­ker det finns jät­te­go­da för­ut­sätt­ning­ar för om­rå­det att få sig ett lyft och då är det bra med ett till­skott av fler bo­stä­der, så det ser vi ba­ra som po­si­tivt i det he­la, sä­ger Anders.

Vad dom kom­mer kos­ta är än­nu oklart:

– Det är nog li­te ti­digt att sä­ga, det är som be­kant en nå­got oro­lig mark­nad där ute just nu vad gäl­ler ny­pro­duk­tion.

Det blir inga lä­gen­he­ter som är stör­re än två­or. Vi har tänkt oss en po­ten­ti­ellt ung mål­grupp här.

FOTO: KEVIN WEDIN

MÖR­BYLUND. Lo­ka­ler­na som om­vand­las till bo­stä­der lig­ger i hu­set när­mast.

Anders Jo­achims­son, af­färs­om­rå­des­chef på HSB Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.